All Covid-19 Updates – CLICK HERE

Shabbat Services

Shabbat Parashat Vayeshev
Etz Hayim Chumash Triennial cycle #3 Torah Reading.
  1. Genesis             39:1-6                                                                                                                                                                            p. 238
  2. Genesis             39:7-10                                                                                                                                                                           p. 239
  3. Genesis             39:11-18                                                                                                                                                                         p. 240
  4. Genesis             39:19-23                                                                                                                                                                         p. 241
  5. Genesis             40:1-8                                                                                                                                                                             p. 242
  6. Genesis             40:9-15                                                                                                                                                                           p. 243
  7. Genesis             40:16-23                                                                                                                                                                         p.244
  8. Maftir                 40:20-23                                                                                                                                                                         p. 244
  9. Haftarah Parashat  Va-yeishev                         Amos 2:6-3:8                                                                                                                   p. 247