Welcome To Temple Beth El!

Past Parasha 2021

9/4/21 Nitsavim  
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-11 3 Rabbi Bitran
2 Deut 29:12-14 3  Rabbi Bitran
3 Deut 29:15-28 14  Rabbi Bitran
4 Deut 30:1-6 6  Rabbi Bitran
5 Deut 30:7-10 4  Rabbi Bitran
6 Deut 30:11-14 4  Rabbi Bitran
7 Deut 30:15-20 6  Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Deut 30:18-20 3 Open
Haftarah Isaiah 61:10-63:9   Martin Presberg

 

9/11/21 Vayelekh Shabbat Shuvah
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 31:1-3 3 Rabbi Bitran
2 Deut 31:4-6 3 Rabbi Bitran
3 Deut 31:7-9 3 Rabbi Bitran
4 Deut 31:10-13 4 Rabbi Bitran
5 Deut 31:14-19 6 Rabbi Bitran
6 Deut 31:20-24 5 Rabbi Bitran
7 Deut 31:25-30 6 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Deut 31:28-30 3 Open
Haftarah Hosea 14:2-10 & Mikhah 7:18-20   Marla Allentoff

 

 

9/18/21 Ha’azinu  
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 32:1-6 6 Rabbi Bitran
2 Deut 32:7-12 6 Rabbi Bitran
3 Deut 32:13-18 6 Rabbi Bitran
4 Deut 32:19-28 10 Rabbi Bitran
5 Deut 32:29-39 11 Rabbi Bitran
6 Deut 32:40-43 4 Rabbi Bitran
7 Deut 32:44-52 9 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Deut 32:48-52 5 Jack Scull
Haftarah Samuel 2  22:1-51   Jack Scull

 

 

9/21/21 Sukkot I 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Bitran
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Bitran
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Bitran
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Bitran
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Bitran
       
       
       
       
       
Maftir Num 29:12-16 5 Dave Rogachefsky
Haftarah Zechariah 14:1-21   Dave Rogachefsky

 

 

9/22/21 Sukkot II 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Bitran
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Bitran
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Bitran
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Bitran
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Bitran
       
       
       
       
       
Maftir Num 29:12-16 15 Marla Allentoff
Haftarah I Kings 8:2-21   Marla Allentoff

 

9/25/21 Hol Hamoed Sukkot 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Rabbi Bitran
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Bitran
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Bitran
4 Ex 34:1-3 3 Rabbi Bitran
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Bitran
6 Ex 34:11-17 7 Rabbi Bitran
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Num 29:23-28 6 Rabbi Bitran
Haftarah Ezekiel 38:18-39:16   Rabbi Bitran

 

 

9/28/21 Shemini Atzeret 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Rabbi Bitran
2 Deut 15:1-18 18 Rabbi Bitran
3 Deut 15:19-16:3 8 Rabbi Bitran
4 Deut 16:4-8 5 Rabbi Bitran
5 Deut 16:9-17 9 Tammi Steinberg
       
       
       
       
       
Maftir Num 29:35-30:1 6 Rabbi Bitran
Haftarah I Kings 8:54-66   Jack Skull

 

 

9/29/21 Simchat Torah 3 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 33:1-7 7 Lisa Cline
2 Deut 33:8-12 5 Lisa Cline
3 Deut 33:13-17 5 Rabbi Bitran
4 Deut 33:18-21 4 Rabbi Bitran
5 Deut 33:22-26 5 Rabbi Bitran
6 Deut 33:27-34:12 15 Rabbi Bitran
7 Gen 1:1-2:3 (scroll #2) 34 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Num 29:35-30:1 (scroll #3) 6 Sam Asher
Haftarah Joshua 1:1-18   Sam Asher
10/2/21 Bereshit  
  Bar/Bat Mitzvah   Max Levitan
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 5:1-5 5 Zach Levitan
2 Gen 5:6-8 3 Susan Sagan Levitan
3 Gen 5:9-14 6 Rabbi Bitran
4 Gen 5:15-20 6 Rabbi Bitran
5 Gen 5:21-24 4 Michael Levitan
6 Gen 5:25-31 7 Rabbi Bitran
7 Gen 5:32-6:8 9 Rabbi Bitran
       
       
Maftir Gen 6:5-8 4 Max Levitan
Haftarah Isaiah 42:5-43:10   Max Levitan

 

 

10/9/21 Noah  
  Bar/Bat Mitzvah   Max Medved
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 11:1-4 4 Ariel Douglass
2 Gen 11:5-9 5 Jake Douglass
3 Gen 11:10-13 4 Rabbi Bitran
4 Gen 11:14-17 4 Jordan Medved
5 Gen 11:18-21 4 Robin Douglass
6 Gen 11:22-25 4 Edward Gordan
7 Gen 11:26-32 7 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Gen 11:29-32 4 Max Medved
Haftarah Isaiah 54:1-55:5   Max Medved

 

 

10/16/21 Lech-Lecha  
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 16:1-6 6 Rabbi Bitran
2 Gen 16:7-9 3 Ethan Bitran
3 Gen 16:10-16 7 Rabbi Bitran
4 Gen 17:1-6 6 Rabbi Bitran
5 Gen 17:7-17 11 Rabbi Bitran
6 Gen 17:18-23 6 Rabbi Bitran
7 Gen 17:24-27 4 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Gen 17:24-27 4 Silvana Bacman
Haftarah Isaiah 40:27-41:16   Silvana Bacman

 

 

10/23/21 Vayera  
  Bar/Bat Mitzvah   Asher Clar
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 21:1-4 4 Shoshana Germanow
2 Gen 21:5-13 9  Shoshana Germanow
3 Gen 21:14-21 8 Rachel Clar
4 Gen 21:22-34 13 Rabbi Bitran
5 Gen 22:1-8 8 Rabbi Bitran
6 Gen 22:9-19 11 Rabbi Bitran
7 Gen 22:20-24 5 Asher Clar
       
       
       
Maftir Gen 22:20-24 5 Asher Clar
Haftarah II Kings 4:1-37   Asher Clar

 

 

10/30/21 Chayei Sarah  
  Bar/Bat Mitzvah    
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 24:53-58 6 Rabbi Bitran
2 Gen 24:59-61 3 Rabbi Bitran
3 Gen 24:62-67 6 Rabbi Bitran
4 Gen 25:1-6 6 Rabbi Bitran
5 Gen 25:7-11 5 Rabbi Bitran
6 Gen 25:12-15 4 Rabbi Bitran
7 Gen 25:16-18 3 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Gen 25:16-18 3 Ron Yaar
Haftarah I Kings 1:1-31    Ron Yaar

 

11/6/21 Toldot  
  Bar/Bat Mitzvah   Jackson Harris
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 27:28-30 3 Open
2 Gen 27:31-33 3 Open
3 Gen 27:34-37 4 Open
4 Gen 27:38-40 3 Open
5 Gen 27:41-46 6 Open
6 Gen 28:1-4 4 Open
7 Gen 28:5-9 5 Open
       
       
       
Maftir Gen 28:7-9 3 Shoshana Germanow
Haftarah Malakhi 1:1-2:7   Shoshana Germanow

 

11/13/21 Va’Yetzei  
  Bar/Bat Mitzvah   Cole Manelis
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 31:17-21 5 Hazzan Rackovsky
2 Gen 31:22-24 3 Ella Manelis
3 Gen 31:25-35 11 Hazzan Rackovsky
4 Gen 31:36-42 7 Hazzan Rackovsky
5 Gen 31:43-45 3 Jack Scull
6 Gen 31:46-50 5 Jack Scull
7 Gen 31:51-32:3 7 Jack Scull
       
       
       
Maftir Gen 32:1-:3 3 Cole Manelis
Haftarah Hosea 12:13-14:10   Cole Manelis

 

 

11/20/21 Va’Yishlah  
  Bar/Bat Mitzvah   Nora Hiller
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 35:16-26 11 Open
2 Gen 35:27-29 3 Open
3 Gen 36:1-8 8 Open
4 Gen 36:9-19 11 Open
5 Gen 36:20-30 11 Open
6 Gen 36:31-39 9 Open
7 Gen 36:40-43 4 Open
       
       
       
Maftir Gen 36:40-43 4 Martin Presberg
Haftarah Ovadiah 1:1-21   Martin Presberg

 

 

11/27/21 Va’Yeishev  
  Bar/Bat Mitzvah   none
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen: 39:1-6 6 Open
2 Gen: 39:7-10 4 Open
3 Gen: 39:11-18 8 Open
4 Gen: 39:19-23 5 Open
5 Gen: 40:1-8 8 Open
6 Gen: 40:9-15 7 Open
7 Gen: 40:16-23 8 Open
       
       
       
Maftir Gen 40:20-23 4 Marla Allentoff
Haftarah Amos 2:6-3:8   Marla Allentoff

 

 

 

12/4/21 Mikketz Shabbat Hanukkah- Rosh Hodesh

3 Torahs

  Bar/Bat Mitzvah   none
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 43:16-18 3 Rabbi Bitran
2 Gen 43:19-25 7 Rabbi Bitran
3 Gen 43:26-29 4 Rabbi Bitran
4 Gen 43:30-34 5 Rabbi Bitran
5 Gen 44:1-6 6 Rabbi Bitran
6 Gen 44:7-17 11 Rabbi Bitran
7-Torah 2 Num 28:9-15 7 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir- Torah 3 Num 7:42-47 6 Jack Scull
Haftarah Zechariah 2:14-4:7   Jack Scull

  

12/11/21 Va’Yiggash  
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 46:28-30 3 Ron Yaar
2 Gen 46:31-34 5 Ron Yaar
3 Gen 47:1-6 6 Ron Yaar
4 Gen 47:7-10 4 Ron Yaar
5 Gen 47:11-19 9 Ron Yaar
6 Gen 47:20-22 3 Ron Yaar
7 Gen 47:23-27 5 Ron Yaar
       
       
       
Maftir Gen 47:25-27 3 Open
Haftarah Ezekiel 37:15-28   Remmy Yaar

 

 

12/18/21 Vayhi  
  Bar/Bat Mitzvah   Devi Gebell
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 49:27-30 4 Rabbi Bitran
2 Gen 49:31-33 3 Monica Gebell
3 Gen 50:1-6 6 Rabbi Bitran
4 Gen 50:7-9 3 Heath Gebell
5 Gen 50:10-14 5 Ron Yaar
6 Gen 50:15-20 6 Ron Yaar
7 Gen 50:21-26 6 Devi Gebell
       
       
       
Maftir Gen 50:23-26 4 Devi Gebell
Haftarah I Kings 2:1-12   Devi Gebell

 

 

12/25/21 Shemot  
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 4:18-20 3 Rabbi Bitran
2 Ex 4:21-26 7 Rabbi Bitran
3 Ex 4:27-31 6 Rabbi Bitran
4 Ex 5:1-5 5 Rabbi Bitran
5 Ex 5:6-9 4 Rabbi Bitran
6 Ex 5:10-14 5 Rabbi Bitran
7 Ex 5:15-6:1 10 Rabbi Bitran
       
       
       
Maftir Ex  5:22-6:1 3 Eli Yaar
Haftarah Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23   Eli Yaar