Parasha Schedule

Past Readings

 

8/10/2019 Devarim   Shabbat Chazon
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Duet 2:31-34 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Duet 2:35-37 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Duet 3:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Duet 3:4-7 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Duet 3:8-11 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Duet 3:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Duet 3:15-22 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Duet 3:20-22 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Hazzan Randall Levin

 

8/17/2019 Vaethanan   Shabbat Nachamu
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 5:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 5:19-24 6 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 5:25-6:3 9 Hazzan Randall Levin
4 Deut 6:4-9 6 Jonathan Allentoff
5 Deut 6:10-19 10 Jonathan Allentoff
6 Deut 6:20-25 6 Maria Jacobson
7 Deut 7:1-11 11 Marla Allentoff
Maftir Deut 7:9-11 3 Marla Allentoff
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 Marla Allentoff

 

8/24/2019 Ekev    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 10:12-15 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 10:16-22 7 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 11:1-9 9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 11:10-12 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 11:13-15 3 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 11:16-21 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 11:22-25 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 11:22-25 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Shoshana Germanow

 

8/31/2019 Re’eh   Rosh Hodesh - 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   Max Zinkin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:1-6 6 Ed Zinkin
2 Deut 15:7-11 5 Joyce Zinkin
3 Deut 15:12-18 7 Max Zinkin
4 Deut 15:19-23 5 Tami Zinkin
5 Deut 16:1-8 8 Adam Zinkin
6 Deut 16:9-12 4 Max Zinkin
7 Deut 16:13-17 5 Max Zinkin
Maftir Num 28:9-15 7 Noah Zinkin
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Max Zinkin

 

9/7/2019 Shoftim    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 19:14-21 8 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 20:1-4 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 20:5-9 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 20:10-14 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 20:15-20 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 21:1-6 6 David Feldman
7 Deut 21:7-9 3 David Feldman
Maftir Deut 21:7-9 3 David Feldman
Haftarah Isaiah 51:12-52:12   Ellen Comisar

 

9/14/2019 Ki Tetse    
  Bar/Bat Mitzvah   Elijah Yaar
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 24:14-16 3 Ron Yaar
2 Deut 24:17-19 3 Ron Yaar
3 Deut 24:20-22 3 Ron Yaar
4 Deut 25:1-4 4 Ron Yaar
5 Deut 25:5-10 6 Elijah Yaar
6 Deut 25:11-16 6 Elijah Yaar
7 Deut 25:17-19 3 Elijah Yaar
Maftir Deut 25:17-19 3 Elijah Yaar
Haftarah Isaiah 54:1-10 + 54:11-55:5   Elijah Yaar

 

9/21/2019 Ki Tavo    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 27:11-28:3 19 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 28:4-6 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 28:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 28:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 28:15-69 55 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 29:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 29:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 29:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Marla Allentoff

 

9/28/2019 Nitsavim    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-11 3 Open
2 Deut 29:12-14 3 Open
3 Deut 29:15-28 14 Open
4 Deut 30:1-6 6 Open
5 Deut 30:7-10 4 Open
6 Deut 30:11-14 4 Open
7 Deut 30:15-20 6 Open
Maftir Deut 30:18-20 3 Open
Haftarah Isaiah 61:10-63:9   Ellen Comisar

 

 

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


 

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


  

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


  

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


  

 

 

 

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


  

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      

 

 

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


 

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


  

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      


  

 

//2019      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah