Parasha Schedule

Past Readings

 

6/17/2017 Shelah L’cha    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 13:1-20 20 David Rogachefsky
2 Num 13:21-14:7 20 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 14:8-25 18 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 14:26-15:7 27 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 15:8-16 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 15:17-26 10 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 15:27-41 15 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 15:37-41 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Joshua 2:1-24 24 Dan Glowinsky

 

6/24/2017 Korah   Rosh Hodesh- 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 16:1-13 13 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 16:14-19 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 16:20-17:8 24 Ellen Comisar
4 Num 17:9-15 7 David Feldman
5 Num 17:16-24 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 17:25-18:20 24 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 18:21-32 12 Marla Allentoff
Maftir Num 28:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Marla Allentoff

 

7/1/2017 Hukkat    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 19:1-17 17 Open
2 Num 19:18-20:6 11 Open
3 Num 20:7-13 7 Open
4 Num 20:14-21 8 Open
5 Num 20:22-21:9 17 Open
6 Num 21:10-20 11 Jacob Becker
7 Num 21:21-22:1 16 Open
Maftir Num 21:34-22:1 3 Open
Haftarah Judges 11:1-33 33 Open

 

7/8/2017 Balak    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 22:2-12 11 Leonard Stein
2 Num 22:13-20 8 Marla Allentoff
3 Num 22:21-38 18 Marla Allentoff
4 Num 22:39-23:12 15 Dan Glowinsky
5 Num 23:13-26 14 Sam Asher
6 Num 23:27-24:13 17 David Rogachefsky
7 Num 24:14-25:9 21 Open
Maftir Num 25:7-9 3 Anna Stein
Haftarah Micah 5:6-6:8   Open

 

7/15/2017 Pinchas    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 25:10-26:4 13 Open
2 Num 26:5-51 47 David Rogachefsky
3 Num 26:52-27:5 19 David Rogachefsky
4 Num 27:6-23 18 David Rogachefsky
5 Num 28:1-15 15 Marla Allentoff
6 Num 28:16-29:11 27 David Rogachefsky
7 Num 29:12-30:1 29 David Rogachefsky
Maftir Num 29:35-30:1 6 Open
Haftarah Jeremiah  1:1-2:3   Abe Vigoda

  

7/22/2017 Mattot-Masey    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 30:2-31:12 28 Open
2 Num 31:13-54 42 Open
3 Num 32:1-19 19 Open
4 Num 32:20-33:49 72 Open
5 Num 33:50-34:15 22 Open
6 Num 34:16-35:8 22 Open
7 Num 35:9-36:13 39 Open
Maftir Num 36:11-13 3 Open
Haftarah Jeremia 2:4-28, 3:4   Open

 

7/29/2017

Devarim

  Shabbat Chazon
 

Bar/Bat Mitzvah

  None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 1:1-10 10 Open
2 Deut 1:11-21 11 Open
3 Deut 1:22-38 17 Open
4 Deut 1:39-2:1 9 Open
5 Deut 2:2-30 29 Open
6 Deut 2:31-3:14 21 David Rogachefsky
7 Deut 3:15-22 8 David Rogachefsky
Maftir Deut 3:20-22 3 Open
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Gil Stern??

 

8/5/2017 Vaethanan   Shabbat Nachamu
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 3:23-4:4 11 Open
2 Deut 4:5-40 36 Open
3 Deut 4:41-49 9 Open
4 Deut 5:1-17 18 Open
5 Deut 5:18-6:3 15 Open
6 Deut 6:4-25 22 Open
7 Deut 7:1-11 11 Open
Maftir Deut 7:9-11 3 Open
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 Marla Allentoff

 

8/12/2017 Ekev    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 7:12-8:10 25 David Rogachefsky
2 Deut 8:11-9:3 13 David Rogachefsky
3 Deut 9:4-29 26 David Rogachefsky
4 Deut 10:1-11 11 David Rogachefsky
5 Deut 10:12-11:9 20 David Rogachefsky
6 Deut 11:10-21 12 David Rogachefsky
7 Deut 11:22-25 4 David Rogachefsky
Maftir Deut 11:22-25 4 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Open

 

8/19/2017 Re’eh    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 11:26-12:10 17 Marla Allentoff
2 Deut 12:11-28 18 Marla Allentoff
3 Deut 12:29-13:19 22 Open
4 Deut 14:1-21 21 Open
5 Deut 14:22-29 8 Open
6 Deut 15:1-18 18 Open
7 Deut 15:19-16:17 22 Ellen Comisar
Maftir Deut 16:13-16:17 5 Ellen Comisar
Haftarah Isaiah 54:11-55:5   Open

 

8/26/2017 Shoftim    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 16:18-17:13 18 Open
2 Deut 17:14-20 7 Open
3 Deut 18:1-5 5 Open
4 Deut 18:6-13 8 Open
5 Deut 18:14-19:13 22 Open
6 Deut 19:14-20:9 17 Open
7 Deut 20:10-21:9 20 Open
Maftir Deut 21:7-9 3 Open
Haftarah Isaiah 51:12-52:12 23 Ellen Comisar

 

9/2/2017 Ki Tetse    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 21:10-21 12 David Rogachefsky
2 Deut 21:22-22:7 9 Open
3 Deut 22:8-23:7 29 Open
4 Deut 23:8-24 17 Open
5 Deut 23:25-24:4 6 Open
6 Deut 24:5-13 9 Open
7 Deut 24:14-25:19 28 Open
Maftir Deut 25:17-19 3 Open
Haftarah Isaiah 54:1-10   Open

 

9/9/2017 Ki Tavo    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 26:1-11 11 Open
2 Deut 26:12-15 4 David Feldman
3 Deut 26:16-19 4 David Feldman
4 Deut 27:1-10 10 Open
5 Deut 27:11-28:6 22 Open
6 Deut 28:7-69 63 Open
7 Deut 29:1-8 8 Open
Maftir Deut 29:6-8 3 Open
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Ester Tobatchnik

 

9/16/2017 Nitsavim-Vayelekh    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-28 20 Open
2 Deut 30:1-6 6 Open
3 Deut 30:7-14 8 Open
4 Deut 30:15-31:6 12 Open
5 Deut 31:7-13 7 Open
6 Deut 31:14-19 6 Open
7 Deut 31:20-30 11 Open
Maftir Deut 31:28-30 3 Open
Haftarah Isaiah 61:10-63:9 10 Open

 

//2017      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      

 

//2017      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      

 

//2017      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah