Parasha Schedule

Past Readings

 

4/11/2017 Pesach I   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:21-24 4 Ellen Comisar
2 Ex 12:25-28 4 Ellen Comisar
3 Ex 12:29-36 8 Ellen Comisar
4 Ex 12:37-42 6 Ellen Comisar
5 Ex 12:43-51 9 Ellen Comisar
Maftir Num 28:16-25 10 Ellen Comisar
Haftarah Joshua 3:5-7,5:2-6:1, 6:27   Ethan Bitran

 

4/12/2017 Pesach II   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 23:15-22 8 Marla Allentoff
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:16-25 10 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Kings  23:1-9,21-25   Ellen Comisar

 

4/15/2017 Hol Hamo’ed Pesach   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 34:1-3 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 34-11-17 7 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:19-25 7 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 37:1-14 14 Alexander Sassaman

 

4/17/2017 Pesach VII   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Marla Allentoff
2 Ex 14:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 14:9-14 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 14:15-25 11 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
Maftir Num 28:19-25 7 David Rogachefsky
Haftarah 2 Samuel  22:1-51 51 David Rogachefsky

 

4/18/2017 Pesach VIII   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Mike Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Marla Allentoff
3 Deut 16:4-8 5 Marla Allentoff
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:19-25 7 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 10:32-12:6   Abe Vigoda

 

4/22/2017 Shemini    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 9:1-16 16 David Rogachefsky
2 Lev 9:17-23 7 David Rogachefsky
3 Lev 9:24-10:11 12 David Rogachefsky
4 Lev 10:12-15 4 David Rogachefsky
5 Lev 10:16-20 5 Abigail Goldberg
6 Lev 11:1-32 32 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 11:33-47 15 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 11:45-47 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Samuel 6:1-7:17   Shoshana Germanow

 

4/29/2017 Tazria- Metsora    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 12:1-13:23 31 Open
2 Lev 13:24-39 16 Open
3 Lev 13:40-54 15 Open
4 Lev 13:55-14:20 25 Open
5 Lev 14:21-32 12 Open
6 Lev 14:33-15:15 40 Open
7 Lev 15:16-33 18 Open
Maftir Lev 15:31-33 3 Open
Haftarah 2 Kings 7:3-20 18 Dan Glowinsky

 

5/6/2017 Aharei Mot- Kedoshim    
  Bar/Bat Mitzvah   Aidan Furmansky
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 16:1-24 24 Open
2 Lev 16:25-17:7 17 Open
3 Lev 17:8-18:21 30 Open
4 Lev 18:22-19:14 23 Open
5 Lev 19:15-32 18 Open
6 Lev 19:33-20:7 12 Open
7 Lev 20:8-27 20 Open
Maftir Lev 20:25-27 3 Aidan Furmansky
Haftarah Amos 9:7-15 9 Aidan Furmansky

 

5/13/2017 Emor    
  Bar/Bat Mitzvah  

Charles Schaff/

Noa Zarkowsky

Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 21:1-15 15 Open
2 Lev 21:16-22:16 25 Open
3 Lev 22:17-33 17 Open
4 Lev 23:1-22 22 Open
5 Lev 23:23-32 10 Open
6 Lev 23:33-44 12 Open
7 Lev24:1-23 23 Open
Maftir Lev 24:21-23 3

Charles Schaff/

Noa Zarkowsky

Haftarah Ezekiel 44:15-31 17

Charles Schaff/

Noa Zarkowsky

 

5/20/2017 Behar-Behukkotai    
  Bar/Bat Mitzvah   Sophie Goldstein
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:1-18 18 Open
2 Lev 25:19-28 10 Marla Allentoff
3 Lev 25:29-38 10 Open
4 Lev 25:39-26:9 26 Open
5 Lev 26:10-46 37 Open
6 Lev 27:1-15 15 Open
7 Lev 27:16-34 19 Open
Maftir Lev 27:32-34 3 Sophie Goldstein
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14   Sophie Goldstein

 

5/27/2017 Bemidbar    
  Bar/Bat Mitzvah   Eric Haas
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 1:1-19 19 Open
2 Num 1:20-54 35 Open
3 Num 2:1-34 34 Open
4 Num 3:1-13 13 Open
5 Num 3:14-39 26 Open
6 Num 3:40-51 12 Open
7 Num 4:1-20 20 Open
Maftir Num 4:17-20 4 Eric Haas
Haftarah Hosea 2:1-22 22 Eric Haas

 

5/31/2017 Shavuot I   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 Open
2 Ex 19:7-13 7 Open
3 Ex 19:14-19 6 Open
4 Ex 19:20-20:13 19 Open
5 Ex 20:14-22 9 Open
Maftir Num 28:26-31 6 Open
Haftarah Ezekiel 1:1-28;3:12   Open

 

6/1/2017 Shavuot II   2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Marla Allentoff
3 Deut 16:4-8 5 Marla Allentoff
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:26-31 6 Open
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 Open

 

6/3/2017 Naso    
  Bar/Bat Mitzvah   Jacob Liberman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 4:21-37 17 Open
2 Num 4:38-49 12 Open
3 Num 5:1-10 10 Open
4 Num 5:11-6:27 48 Open
5 Num 7:1-41 41 Open
6 Num 7:42-71 30 Open
7 Num 7:72-89 18 Open
Maftir Num 7:87-89 3 Jacob Liberman
Haftarah Judges 13:2-25 24 Jacob Liberman

 

6/10/2017 Behaalot’cha    
  Bar/Bat Mitzvah   Samantha Erdle
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 8:1-14 14 Open
2 Num 8:15-26 12 Open
3 Num 9:1-14 14 Open
4 Num 9:15-10:10 19 Open
5 Num 10:11-34 24 Open
6 Num 10:35-11:29 31 Open
7 Num 11:30-12:16 22 Open
Maftir Num 12:14-16 3 Samantha Erdle
Haftarah Zechariah 2:14-4:7   Samantha Erdle

 

6/17/2017 Shelah L’cha    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 13:1-20 20 Open
2 Num 13:21-14:7 20 Open
3 Num 14:8-25 18 Open
4 Num 14:26-15:7 27 Open
5 Num 15:8-16 9 Open
6 Num 15:17-26 10 Open
7 Num 15:27-41 15 Open
Maftir Num 15:37-41 5 Open
Haftarah Joshua 2:1-24 24 Open

 

6/24/2017 Korah   Rosh Hodesh- 2 Torahs
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 16:1-13 13 Open
2 Num 16:14-19 6 Open
3 Num 16:20-17:8 24 Open
4 Num 17:9-15 7 Open
5 Num 17:16-24 9 Open
6 Num 17:25-18:20 24 Open
7 Num 18:21-32 12 Open
Maftir Num 28:9-15 7 Open
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Marla Allentoff

 

7/1/2017 Hukkat    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 19:1-17 17 Open
2 Num 19:18-20:6 11 Open
3 Num 20:7-13 7 Open
4 Num 20:14-21 8 Open
5 Num 20:22-21:9 17 Open
6 Num 21:10-20 11 Open
7 Num 21:21-22:1 16 Open
Maftir Num 21:34-22:1 3 Open
Haftarah Judges 11:1-33 33 Open

 

7/8/2017 Balak    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 22:2-12 11 Open
2 Num 22:13-20 8 Open
3 Num 22:21-38 18 Open
4 Num 22:39-23:12 15 Open
5 Num 23:13-26 14 Open
6 Num 23:27-24:13 17 Open
7 Num 24:14-25:9 21 Open
Maftir Num 25:7-9 3 Open
Haftarah Micah 5:6-6:8   Open

 

7/15/2017 Pinchas    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 25:10-26:4 13 Open
2 Num 26:5-51 47 Open
3 Num 26:52-27:5 19 Open
4 Num 27:6-23 18 Open
5 Num 28:1-15 15 Marla Allentoff
6 Num 28:16-29:11 27 Open
7 Num 29:12-30:1 29 Open
Maftir Num 29:35-30:1 6 Open
Haftarah Jeremiah  1:1-2:3   Abe Vigoda

  

7/22/2017 Mattot-Masey    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 30:2-31:12 28 Open
2 Num 31:13-54 42 Open
3 Num 32:1-19 19 Open
4 Num 32:20-33:49 72 Open
5 Num 33:50-34:15 22 Open
6 Num 34:16-35:8 22 Open
7 Num 35:9-36:13 39 Open
Maftir Num 36:11-13 3 Open
Haftarah Jeremia 2:4-28, 3:4   Open

 

7/29/2017

Devarim

  Shabbat Chazon
 

Bar/Bat Mitzvah

  None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 1:1-10 10 Open
2 Deut 1:11-21 11 Open
3 Deut 1:22-38 17 Open
4 Deut 1:39-2:1 9 Open
5 Deut 2:2-30 29 Open
6 Deut 2:31-3:14 21 Open
7 Deut 3:15-22 8 Open
Maftir Deut 3:20-22 3 Open
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Gil Stern??

 

8/5/2017 Vaethanan   Shabbat Nachamu
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 3:23-4:4 11 Open
2 Deut 4:5-40 36 Open
3 Deut 4:41-49 9 Open
4 Deut 5:1-17 18 Open
5 Deut 5:18-6:3 15 Open
6 Deut 6:4-25 22 Open
7 Deut 7:1-11 11 Open
Maftir Deut 7:9-11 3 Open
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 Marla Allentoff

 

8/12/2017 Ekev    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 7:12-8:10 25 Open
2 Deut 8:11-9:3 13 Open
3 Deut 9:4-29 26 Open
4 Deut 10:1-11 11 Open
5 Deut 10:12-11:9 20 Open
6 Deut 11:10-21 12 Open
7 Deut 11:22-25 4 Open
Maftir Deut 11:22-25 4 Open
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Open

 

8/19/2017 Re’eh    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 11:26-12:10 17 Open
2 Deut 12:11-28 18 Open
3 Deut 12:29-13:19 22 Open
4 Deut 14:1-21 21 Open
5 Deut 14:22-29 8 Open
6 Deut 15:1-18 18 Open
7 Deut 15:19-16:17 22 Open
Maftir Deut 16:13-16:17 5 Open
Haftarah Isaiah 54:11-55:5   Open

 

8/26/2017 Shoftim    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 16:18-17:13 18 Open
2 Deut 17:14-20 7 Open
3 Deut 18:1-5 5 Open
4 Deut 18:6-13 8 Open
5 Deut 18:14-19:13 22 Open
6 Deut 19:14-20:9 17 Open
7 Deut 20:10-21:9 20 Open
Maftir Deut 21:7-9 3 Open
Haftarah Isaiah 51:12-52:12 23 Open

 

9/2/2017 Ki Tetse    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 21:10-21 12 Open
2 Deut 21:22-22:7 9 Open
3 Deut 22:8-23:7 29 Open
4 Deut 23:8-24 17 Open
5 Deut 23:25-24:4 6 Open
6 Deut 24:5-13 9 Open
7 Deut 24:14-25:19 28 Open
Maftir Deut 25:17-19 3 Open
Haftarah Isaiah 54:1-10   Open

 

9/9/2017 Ki Tavo    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 26:1-11 11 Open
2 Deut 26:12-15 4 Open
3 Deut 26:16-19 4 Open
4 Deut 27:1-10 10 Open
5 Deut 27:11-28:6 22 Open
6 Deut 28:7-69 63 Open
7 Deut 29:1-8 8 Open
Maftir Deut 29:6-8 3 Open
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Open

 

9/16/2017 Nitsavim-Vayelekh    
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-28 20 Open
2 Deut 30:1-6 6 Open
3 Deut 30:7-14 8 Open
4 Deut 30:15-31:6 12 Open
5 Deut 31:7-13 7 Open
6 Deut 31:14-19 6 Open
7 Deut 31:20-30 11 Open
Maftir Deut 31:28-30 3 Open
Haftarah Isaiah 61:10-63:9 10 Open

 

//2017      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      

 

//2017      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah      

 

//2017      
  Bar/Bat Mitzvah   None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Maftir      
Haftarah