All Covid-19 Updates – CLICK HERE

Yad Squad Past Readings

 

9/19/2015 Vayelekh Shabbat Shuvah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 31:1-3 3 Joel Shertok
2 Deut 31:4-6 3 Avi Presberg
3 Deut 31:7-9 3 Spencer Ressel
4 Deut 31:10-13 4 Ellen Comisar
5 Deut 31:14-19 6 Marla Allentoff
6 Deut 31:20-24 5 Marla Allentoff
7 Deut 31:25-30 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 31:28-30 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27; Micah 7:18-20 Silvana Bacman

 

9/26/2015 Ha’azinu Shabbat Shuvah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 32:1-6 6 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 32:7-12 6 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 32:13-18 6 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 32:19-28 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 32:29-39 11 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 32:40-43 4 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 32:44-52 9 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 32:48-52 5 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Samuel 22:1-51 Dan Glowinsky

 

9/28/2015 Sukkot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:12-16 5 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Zechariah 14:1-21 21 Shoshana Germanow

 

9/29/2015 Sukkot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:12-16 15 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah I Kings 8:2-21 20 David Eisenberg

 

10/3/2015 Hol Hamoed Sukkot 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 34:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 34:11-17 7 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:26-31 5 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Ezekiel 38:18-39:16 Avi Presberg

 

10/5/2015 Shemini Atzeret 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Open
2 Deut 15:1-18 18 Open
3 Deut 15:19-16:3 8 Open
4 Deut 16:4-8 5 Open
5 Deut 16:9-17 9 Lisa Cline
Maftir Num 29:35-30:1 6 Open
Haftarah I Kings 8:54-66 13 Open

 

10/6/2015 Simchat Torah 3 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 33:1-7 7 Open
2 Deut 33:8-12 5 Open
3 Deut 33:13-17 5 Open
4 Deut 33:18-21 4 Open
5 Deut 33:22-26 5 Open
6 Deut 33:27-34:12 15 Open
7 Gen 1:1-2:3 34 Open
Maftir Num 29:35-30:1 6 Open
Haftarah Joshua 1:1-18 18 Hazzan Martin Leubitz

 

10/10/2015 Bereshit
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 1:1-2:3 34 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen2:4-19 16 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 2:20-3:21 27 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 3:22-4:18 21 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 4:19-26 4 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 5:1-5:24 28 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 5:25-6:8 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 6:5-8 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 42:5-43:10 Marla Allentoff

 

10/17/2015 Noah
Bar/Bat Mitzvah Dylan Goldstein
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 6:9-22 14 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 7:1-16 16 David Rogachefsky
3 Gen 7:17-8:14 22 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 8:15-9:7 15 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 9:8-17 10 Marla Allentoff
6 Gen 9:18-10:32 44 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 11:1-32 32 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 11:29-32 4 Dylan Goldstein
Haftarah Isaiah 54:1-55:5 Dylan Goldstein

 

10/24/2015 Lech Lecha
Bar/Bat Mitzvah Ann Glazer
Alyah Verse Pesukim Reader
1 Gen 12:1-20 20 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 13:1-4 4 Mort Schrager
3 Gen 13:5-18 14 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 14:1-24 24 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 15:1-6 6 David Glazer
6 Gen 15:7-16:16 31 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 17:1-6 6 Rachel Glazer
Hosafa Gen 17:7-27 21 Ann Glazer
Maftir Gen 17:24-27 3 Ann Glazer
Haftarah Isaiah 40:27-41:16 Ann Glazer

 

10/31/2015 Vayera
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 18:1-14 14 Marla Allentoff
2 Gen 18:15-33 19 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 19:1-20 20 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 19:21-21:4 40 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 21:5-21 17 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 21:22-34 13 David Feldman
7 Gen 22:1-24 24 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 22:20-24 5 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah II Kings 4:1-37 Ellen Comisar

 

11/7/2015 Chayei Sarah
Bar/Bat Mitzvah Joshua Fuller
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 23:1-16 16 David Rogachefsky
2 Gen 23:17-24:9 13 Marla Allentoff
3 Gen 24:10-26 17 Dan Glowinsky
4 Gen 24:27-41

Gen 24:42-52

26 Abe Glazer

Rabbi Bitran

5 Gen 24:53-67 15 Marla Allentoff
6 Gen 25:1-11 11 Joel Shertok
7 Gen 25:12-18 7 Ellen Comisar
Maftir Gen 25:16-18 3 Joshua Fuller
Haftarah I Kings 1:1-31 Joshua Fuller

 

11/14/2015 Toldoth
Bar/Bat Mitzvah Nathan Trumble
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 25:19-26:5 21 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 26:6-12 7 Robyn Lippa
3 Gen 26:13-22 10 Jeffrey Scheer
4 Gen 26:23-29 7 Jeffrey Scheer
5 Gen 26:30-27:27 33 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 27:28-28:4 23 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 28:5-9 5 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 28:7-9 3 Nathan Trumble
Haftarah Malachi 1:1-2:7 Nathan Trumble

 

11/21/2015 Vayetzei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 28:10-22 23 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 29:1-17 17 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 29:18-30:13 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 30:14-27 14 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 30:28-31:16 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 31:17-42 26 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 31:43-32:3 24 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 32:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Hosea 12:13-14:10 Shoshana Germanow

 

11/28/2015 Va’Yishlah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 32:4-13 10 Matt Miller
2 Gen 32:14-30 17 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 32:31-33:5 8 Michael Miller
4 Gen 33:6-20 15 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 34:1-35:11 42 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 35:12-36:19 37 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 36:20-43 24 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 36:40-43 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Ovadiah 1:1-21 Michael Rosenhouse

 

12/5/2015 Va’Yeishev
Bar/Bat Mitzvah Isabel Goldstein
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 37:1-11 11 Isabel Goldstein
2 Gen 37:12-22 11 Sophie Goldstein
3 Gen 37:23-36 14 Stafford Goldstein
4 Gen: 38:1-30 30 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 39:1-6 6 Adina Goldstein
6 Gen 39: 7-23 17 Athene Goldstein
7 Gen 40:1-11 11 Julian Goldstein
Hosafa Gen 40:12-23 12 Isabel Goldstein
Maftir Gen 40:20-23 4 Isabel Goldstein
Haftarah Amos 2:6-3:8 Isabel Goldstein

 

12/12/2015 Mikketz Rosh Hodesh/Shabbat

Hanukkah – 3 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pseukim Reader
1 Gen 41:1-14 14 David Rogachefsky
2 Gen 41:15-38 24 Open
3 Gen 41:39-52 14 Open
4 Gen 41:53-42:18 23 Open
5 Gen 42:19-43:15 35 Open
6 Gen 43:16-44:17 14 Open
7 Num 28:9-15 7 David Rogachefsky
Maftir Num:7:42-47 6 David Rogachefsky
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Marla Allentoff

 

12/19/2015 Va’Yiggash
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 44:18-30 13 Bruce Goldin
2 Gen 44:31-45:7 11 Gil Stern
3 Gen 45:8-18 11 Joel Shertok
4 Gen 45:19-27 9 Abe Glazer
5 Gen 45:28-46:27 28 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 46:28-47:10 17 Suruba Wechsler
7 Gen 47:11-27 17 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 47:25-27 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 37:15-28 Hazzan Martin Leubitz

 

12/26/2015 Vayhi
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 47:28-48:9 13 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 48:10-16 7 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 48:17-22 6 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 49:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 49:19-26 8 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 49:27-50:20 27 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 50:21-26 6 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 50:23-26 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah I Kings 2:1-12 12 David Chazan

 

 

1/2/2016 Shemot
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 1:1-17 17 Athene Goldstein
2 Ex 1:18-2:10 15 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 2:11-25 15 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 3:1-15  15 Marla Allentoff
5 Ex 3:16-4:17 24 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 4:18-31 14 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 5:1-6:1 24 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex  5:22-6:1 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 12 Ellen Comisar

 

1/9/2016 Vaera
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 6:2-13 12 David Rogachefsky
2 Ex 6:14-28 15 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 6:29-7:7 9 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 7:8- 8:6 28 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 8:7-18 12 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 8:19-9:16 26 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 9:17-35 19 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex  9:33-35 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Ezekiel 28:25-29:21 12 Dan Glowinsky

 

1/16/2016 Bo Sisterhood Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 10:1-11 11 Terri Rosenhouse
2 Ex 10:12-23 12 Ester Tobochnik
3 Ex 10:24-11:3 9 Marla Allentoff
4 Ex 11:4-12:20 27 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 12:21-28 8 Tammi Steinberg
6 Ex 12:29-51 23 Ellen Comisar
7 Ex 13:1-16 16 Shoshana Germanow
Maftir Ex 13:14-16 3 Shoshana Germanow
Haftarah Jeremiah 46:13-46:28 Allie Zeznick

 

1/23/2016 Beshallach Shabbat Shira
Bar/Bat Mitzvah Shira Presberg
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-14:8 14 Shira Presberg
2 Ex 14:9-14 6 Dan Glowinsky
3 Ex 14:15-25 11 Bill Gertzog
4 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
5 Ex 15:27-16:10 8 Martin Presberg
6 Ex 16:11-18

Ex 16:19-27

Ex 16:28-36

26 Avi Presberg

Matan Presberg

Nahoma Presberg

7 Ex 17:1-16 16 Shira Presberg
Maftir Ex 17:14-16 3 Shira Presberg
Haftarah Judges 4:4-5:31 Shira Presberg

 

1/30/2016 Yitro
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 18:1-12 14 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 18:13-23 6 David Feldman
3 Ex 18:24-27 11 David Feldman
4 Ex 19:1-6 32 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 19:7-19 8 Marla Allentoff
6 Ex 19:20-20:14 26 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 20:15-23 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 20:19-23 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6 Lisa Cline

 

2/6/2016 Mishpatim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 21:1-19 19 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 21:20-22:3 21 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 22:4-26 23 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 22:27-23:5 9 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 23:6-19 14 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 23:20-25 6 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 23:23-24:18 26 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 24:16-18 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Jeremiah 34:18-22, 33:25-26 Marla Allentoff

 

2/13/2016 Terumah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 25:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 25:17-40 24 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 26:1-14 14 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 26:15-30 16 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 26:31-37 7 Marla Allentoff
6 Ex 27:1-8 8 Marla Allentoff
7 Ex 27:9-19 11 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 27:17-19 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Kings I 5:26-6:13 Shoshana Germanow

 

2/20/2016 Tetzaveh
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 27:20-28:12 14 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 28:13-30 18 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 28:31-43 13 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 29:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 29:19-37 19 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 29:38-46 9 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 30:1-10 10 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 30:8-10 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Ezekiel 43:10-27 18 Rabbi Leonardo Bitran

 

2/27/2016 Ki Tissa Men’s Club Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 30:11-31:17 45 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 31:18-33:11 47 Jack Scull
3 Ex 33:12-16 5 Arie Bodek
4 Ex 33:17-23 7 Howard Solomon
5 Ex 34:1-9 9 Bruce Green
6 Ex 34:10-26 17 David Feldman
7 Ex 34:27-35 9 Joel Shertok
Maftir Ex 34:33-35 3 Joel Shertok
Haftarah I Kings 18:20-39 20 Dan Glowinsky

 

3/5/2016 Vayakhel Shabbat Shekalim –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah Hazzan Leubitz’s

20th Anniversary

Celebration Shabbat

Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 35:1-20 20 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 35:21-29 9 Dan Glowinsky
3 Ex 35:30-36:7 13 Elyssa Steinberg
4 Ex 36:8-19 12 Suruba Wechsler
5 Ex 36:20-37:16 35 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 37:17-29 13 Shaina Kovalsky
7 Ex 38:1-20 20 Martin Presberg
Maftir Ex 30:11-16 6 Jeremy Markus
Haftarah Kings II 12:1-17 17 Lisa Kasdin

 

3/12/2016 Pekudey
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 38:21-39:1 32 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 39:2-21 20 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 39:22-32 11 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 39:33-43 11 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 40:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 40:17-27 11 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 40:28-38 11 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 40:34-38 5 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Kings 7:51-8:21 Marla Allentoff

 

3/19/2016 Vayikra Shabbat Zakhor –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah Risa Kalish
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 1:1-13 13 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 1:14-2:6 10 Risa Kalish
3 Lev 2:7-16 10 Kimberly Kalish
4 Lev 3:1-17 17 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 4:1-26 26 Rabbi Simeon Kolko
6 Lev 4:27-5:10 19 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 5:11-26 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 25:17-19 3 Risa Kalish
Haftarah Samuel 15:2-34 33 David Appelbaum

 

 

3/26/2016 Tzav
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 6:1-11 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 6:12-7:10 22 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 7:11-38 28 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 8:1-13 13 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 8:14-21 8 Rabbi Simeon Kolko
6 Lev 8:22-8:29 8 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 8:30-36 7 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Lev 8:33-36 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Jeremiah 7:21-8:3, 9:22-23 Silvana Bacman

 

4/2/2016 Shemini Shabbat Parah –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah Abigail Goldberg
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 9:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 9:17-23 7 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 9:24-10:11 12 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 10:12-15 4 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 10:16-20 5 Abigail Goldberg
6 Lev 11:1-32 32 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 11:33-47 15 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 19:1-22 22 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Ezekiel 36:16-38 23 Abigail Goldberg

 

4/9/2016 Tazria Shabbat HaHodesh/

Rosh Hodesh –

3 Torahs

Bar/Bat Mitzvah Brayden Mand
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 12:1-13:5 13 Brayden Mand
2 Lev 13:6-17 12 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 13:18-23 6 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 13:24-28 5 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 13:29-39 11 Rabbi Simeon Kolko
6 Lev 13:40-59 20 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 28:9-15 (2nd Torah) 7 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 12:1-20 (3rd Torah) 20 Brayden Mand
Haftarah Ezekiel 45:16-46:18 Brayden Mand

 

4/16/2016 Metzora Shabbat Hagadol
Bar/Bat Mitzvah Zoe Fleischer
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 14:1-12 12 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 14:13-20 8 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 14:21-32 12 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 14:33-38 6 Rabbi Simeon Kolko
Hosafa Lev 14:39-53 15 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 14:54-15:15 19 Rabbi Simeon Kolko
6 Lev 15:16-22 7 Rabbi Simeon Kolko
Hosafa Lev 15:23-28 6 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 15:29-33 5 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Lev 15:31-33 3 Zoe Fleischer
Haftarah Malachi 3:4-24 21 Zoe Fleischer

 

4/23/2016 Pesach I 2 Torahs
Bar/Bat

Mitzvah

None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:21-24 4 Ellen Comisar
2 Ex 12:25-28 4 Ellen Comisar
3 Ex 12:29-32 4 Ellen Comisar
4 Ex 12:33-36 4 Ellen Comisar
5 Ex 12:37-42 6 Ellen Comisar
6 Ex 12:43-47 5 Ellen Comisar
7 Ex 12:48-51 4 Ellen Comisar
Maftir Num 28:16-25 10 David Rogachefsky
Haftarah Joshua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 Martin Presberg

 

4/24/16 Pesach II 2 Torahs
Bar/Bat

Mitzvah

None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 28:16-25 10 David Rogachefsky
Haftarah Kings II 23:1-9, 21-25 13 David Eisenberg

 

4/29/16 Pesach VII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 14:1-8 8 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 14:9-14 6 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 14:15-25 11 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 14:26-15:26 32 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 28:19-25 7 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Samuel II 22:1-51 51 Lisa Cline

 

4/30/2016 Pesach VIII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Marla Allentoff
2 Deut 15:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
4 Deut 16:1-3 3 Elyssa Steinberg
5 Deut 16:4-8 5 Elyssa Steinberg
6 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
7 Deut 12:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:19-25 7 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 10:32-12:6 Abraham Vigoda

 

5/7/2016 Aharei Mot Shabbat Mahar Hodesh
Bar/Bat Mitzvah Naomi Markus
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 16:1-17 17 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 16:18-24 7 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 16:25-34 10 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 17:1-7 7 Jeremy Markus
5 Lev 17:8-18:5 14 Rabbi Simeon Kolko
6 Lev 18:6-21 16 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 18:22-30 9 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Lev 18:28-30 3 Naomi Markus
Haftarah Samuel I 20:18-42 25 Naomi Markus

 

5/14/2016 Kedoshim
Bar/Bat Mitzvah Noah Rogoff
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 19:1-14 14 Noah Rogoff
2 Lev 19:15-22 8 Halle Rogoff
3 Lev 19:23-32 10 Scott Rogoff
4 Lev 19:33-37 5 Open
5 Lev 20:1-7 14 Brett Rogoff
6 Lev 20:8-22 15 Open
7 Lev 20:23-27 5 Noah Rogoff
Maftir Lev 20:25-27 3 Noah Rogoff
Haftarah Amos 9:7-15 9 Noah Rogoff

 

5/21/2016 Emor
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 21:1-15 15 Dave Rogachefsky
2 Lev 21:16-22:16 25 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 22:17-33 17 Marla Allentoff
4 Lev 23:1-22 22 Athene Goldstein
5 Lev 23:23-32 10 Joel Shertok
6 Lev 23:33-44 12 Abraham Glazer
7 Lev 24:1-23 23 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 24:21-23 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 44:15-31 17 Dave Rogachefsky

 

5/28/2016 Behar
Bar/Bat Mitzvah Nathaniel Rubin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:1-13 13 Nathaniel Rubin
2 Lev 25:14-18 5 Nathaniel Rubin
3 Lev 25:19-24 6 Nathaniel Rubin
4 Lev 25:25-28 4 Nathaniel Rubin
5 Lev 25:29-38 10 Elena Rubin
6 Lev 25:39-46 8 Renee Jolles
7 Lev 25:47-26:2 11 Nathaniel Rubin
Maftir Lev 25:55-26:2 3 Nathaniel Rubin
Haftarah Jeremiah 32:6-27 22 Nathaniel Rubin

 

6/4/2016 Behukkotai
Bar/Bat Mitzvah Spencer Dworkin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 26:3-5 3 David Rogachefsky
2 Lev 26:6-9 4 Dan Glowinsky
3 Lev 26:10-46 37 David Rogachefsky
4 Lev 27:1-15 15 Open
5 Lev 27:16-21 6 Open
6 Lev 27:22-28 7 Open
7 Lev 27:29-34 6 Open
Maftir Lev 27:32-34 3 Spencer Dworkin
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14 Spencer Dworkin

 

6/11/2016 Bemidbar
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 1:1-19 19 Rabbi Simeon Kolko
2 Num 1:20-54 35 Lisa Cline
3 Num 2:1-34 34 Rabbi Simeon Kolko
4 Num 3:1-13 13 Rabbi Simeon Kolko
5 Num 3:14-39 26 Rabbi Simeon Kolko
6 Num 3:40-51 12 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 4:1-20 20 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 4:17-20 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Hosea 2:1-22 22 David Eisenberg

 

6/12/2016 Shavuot I
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 David Rogachefsky
2 Ex 19:7-13 7 David Rogachefsky
3 Ex 19:14-19 6 David Rogachefsky
4 Ex 19:20-20:13 25 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 20:14-22 9 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 28:26-31 6 David Rogachefsky
Haftarah Ezekiel 1:1-25, 3:12 Shoshana Germanow

 

6/13/2016 Shavuot II
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Elyssa Steinberg
3 Deut 16:4-8 5 Elyssa Steinberg
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:26-31 6 David Rogachefsky
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 David Rogachefsky

 

6/18/2016 Naso
Bar/Bat Mitzvah Ethan Raul Bitran
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 4:21-37 17 Ethan Raul Bitran
2 Num 4:38-49 12 Ethan Raul Bitran
3 Num 5:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 5:11-6:27 48 Rabbi Simeon Kolko
5 Num 7:1-41 41 Rabbi Simeon Kolko
6 Num 7:42-71 30 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 7:72-89 18 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 7:87-89 3 Ethan Raul Bitran
Haftarah Judges 13:2-25 24 Ethan Raul Bitran

 

6/25/2016 Behaalot’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 8:1-14 14 Rabbi Simeon Kolko
2 Num 8:15-26 12 Marla Allentoff
3 Num 9:1-14 14 David Rogachefsky
4 Num 9:15-10:10 19 David Rogachefsky
5 Num 10:11-34 24 Rabbi Simeon Kolko
6 Num 10:35-11:29 31 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 11:30-12:16 22 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 12:14-16 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Dan Glowinsky

 

7/2/2016 Shelah L’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 13:1-20 20 David Rogachefsky
2 Num 13:21-14:7 20 Shaina Kovalsky
3 Num 14:8-25 18 Rabbi Simeon Kolko
4 Num 14:26-15:7 27 Rabbi Simeon Kolko
5 Num 15:8-16 9 Rabbi Simeon Kolko
6 Num 15:17-26 10 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 15:27-41 15 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 15:37-41 5 Shaina Kovalsky
Haftarah Joshua 2:1-24 24 Martin Presberg

 

7/9/2016 Korah
Bar/Bat Mitzvah Non
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Num 16:1-13 13 Joel Shertok
2 Num 16:14-19 6 Sherman Henzel
3 Num 16:20-17:8 24 Marla Allentoff
4 Num 17:9-15 7 David Feldman
5 Num 17:16-24 9 Sherman Henzel
6 Num 17:25-18:20 24 Martin Presberg
7 Num 18:21-32 12 Martin Presberg
Maftir Num 18:30-32 3 Martin Presberg
Haftarah Samuel 11:14-12:22 Marla Allentoff

 

 

7/16/2016 Hukkat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 19:1-17 17 Rabbi Simeon Kolko
2 Num 19:18-20:6 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Num 20:7-13 7 Dave Kaufman
4 Num 20:14-21 8 Spencer Ressel
5 Num 20:22-21:9 17 Rabbi Simeon Kolko
6 Num 21:10-20 11 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 21:21-22:1 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 21:34-22:1 3 Spencer Ressel
Haftarah Judges 11:1-33 33 David Rogachefsky

 

7/23/2016 Balak
Bar/Bat Mitzvah Anna Stein
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Num 22:2-12 11 Len Stein
2 Num 22:13-20 8 Maria Jacobson
3 Num 22:21-38 18 Ellen Comisar
4 Num 22:39-23:12 15 Dan Glowinsky
5 Num 23:13-26 14 Rabbi Simeon Kolko
6 Num 23:27-24:13 17 David Rogachefsky
7 Num 24:14-25:9 21 Athene Goldstein
Maftir Num 25:7-9 3 Anna Stein
Haftarah Micah 5:6-6:8 Anna Stein

 

7/30/2016 Pinchas
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Num 25:10-26:4 13 Rabbi Simeon Kolko
2 Num 26:5-51 47 David Rogachefsky
3 Num 26:52-27:5 19 David Rogachefsky
4 Num 27:6-23 18 David Rogachefsky
5 Num 28:1-15 15 David Rogachefsky
6 Num 28:16-29:11 27 David Rogachefsky
7 Num 29:12-30:1 29 David Rogachefsky
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah Jeremiah  1:1-2:3 Abe Vigoda

 

8/6/2016 Mattot-Masei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Num 30:2-31:12 28 Rabbi Simeon Kolko
2 Num 31:13-54 42 Rabbi Simeon Kolko
3 Num 32:1-19 19 Rabbi Simeon Kolko
4 Num 32:20-33:49 72 Rabbi Simeon Kolko
5 Num 33:50-34:15 22 Marla Allentoff
6 Num 34:16-35:8 22 Rabbi Simeon Kolko
7 Num 35:9-36:13 39 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 36:11-13 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Jeremiah 2:4-28, 3:4 26 Michael Rosenhouse

 

8/13/2016 Devarim Shabbat Chazon
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 1:1-10 10 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 1:11-21 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 1:22-38 17 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 1:39-2:1 9 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 2:2-30 29 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 2:31-3:14 21 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 3:15-22 8 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 3:20-22 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Gil Stern

 

8/20/2016 Vaethanan Shabbat Nachamu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 3:23-4:4 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 4:5-40 36 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 4:41-49 9 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 5:1-17 18 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 5:18-6:3 15 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 6:4-25 22 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 7:1-11 11 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 7:9-11 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 David Eisenberg

 

8/27/2016 Ekev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 7:12-8:10 25 David Rogachefsky
2 Deut 8:11-9:3 13 David Rogachefsky
3 Deut 9:4-29 26 David Rogachefsky
4 Deut 10:1-11 11 David Rogachefsky
5 Deut 10:12-11:9 20 David Rogachefsky
6 Deut 11:10-21 12 David Rogachefsky
7 Deut 11:22-25 4 David Rogachefsky
Maftir Deut 11:22-25 4 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Bruce Green

 

9/3/2016 Re’eh Rosh Hodesh – 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah Eli Curwin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 11:26-12:10 17 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 12:11-28 18 Marla Allentoff
3 Deut 12:29-13:19 22 Ellen Comisar
4 Deut 14:1-21 21 Martin Presberg
5 Deut 14:22-29 8 Avi Presberg
6 Deut 15:1-18 18 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 15:19-16:17 22 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:9-15 7 Eli Curwin
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Eli Curwin

 

9/10/2016 Shoftim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 16:18-17:13 18 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 17:14-20 7 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 18:1-5 5 David Feldman
4 Deut 18:6-13 8 David Feldman
5 Deut 18:14-19:13 22 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 19:14-20:9 17 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 20:10-21:9 20 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 21:7-9 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 51:12-52:12 23 Shoshana Germanow

 

9/17/2016 Ki Tetse
Bar/Bat Mitzvah Lena Spindelman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 21:10-21 12 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 21:22-22:7 9 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 22:8-23:7 29 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 23:8-24 17 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 23:25-24:4 6 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 24:5-13 9 Evan Spindelman
7 Deut 24:14-25:19 28 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 25:17-19 3 Lena Spindelman
Haftarah Isaiah 54:1-10 & 54:11-55:5 Lena Spindelman

 

9/24/2016 Ki Tavo
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 26:1-11 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 26:12-15 4 Marla Allentoff
3 Deut 26:16-19 4 Marla Allentoff
4 Deut 27:1-10 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 27:11-28:6 22 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 28:7-69 63 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 29:1-8 8 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 29:6-8 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Melissa Nunes-Harwitt

 

10/1/2016 Nitsavim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 29:9-11 3 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 29:12-14 3 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 29:15-28 14 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 30:1-6 6 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 30:7-10 4 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 30:11-14 6 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 30:15-20 6 Jessie Atkin
Maftir Deut 30:15-20 6 Jessie Atkin
Haftarah Isaiah 61:10-63:9 Marla Allentoff

 

10/8/2016 Vayelekh Shabbat Shuvah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 31:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 31:4-6 3 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 31:7-9 3 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 31:10-13 4 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 31:14-19 6 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 31:20-24 5 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 31:25-30 6 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Deut 31:28-30 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Hosea 14:2-10;

Joel 2:15-27; Micah 7:18-20

Martin Presberg

 

10/15/2016 Ha’azinu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 32:1-6 6 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 32:7-12 6 Marla Allentoff
3 Deut 32:13-18 6 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 32:19-28 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 32:29-39 11 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 32:40-43 4 David Rogachefsky
7 Deut 32:44-52 9 David Rogachefsky
Maftir Deut 30:48-52 5 David Rogachefsky
Haftarah Samuel 22:1-51 51 David Rogachefsky

 

10/17/2016 Sukkot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:12-16 5 David Rogachefsky
Haftarah Zechariah 14:1-21 21 Lisa Cline

 

10/18/2016 Sukkot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:12-16 5 David Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:2-21 20 Silvana Bacman

 

10/22/2016 Hol Hamoed Sukkot 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Ex 33:12-16 5 Marla Allentoff
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 34:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 34:11-17 7 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:26-31 6 David Rogachefsky
Haftarah Ezekiel 38:18-39:16 Martin Presberg

 

10/24/2016 Shemini Atzeret 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 14:22-29 8 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 15:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 15:19-16:3 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 16:4-8 5 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 30:9-17 9 Tammi Steinberg
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:54-66 13 David Rogachefsky

 

10/25/2016 Simchat Torah 3 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Deut 33:1-7 7 Lisa Cline
2 Deut 33:8-12 5 Lisa Cline
3 Deut 33:13-17 5 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 33:18-21 4 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 33:22-26 5 Rabbi Simeon Kolko
6 Deut 33:27-34:12 15 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 1:1-2:3 34 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah Joshua 1:1-18 18 Hazzan Martin Leubitz

 

10/29/2016 Bereshit
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 1:1-2:3 34 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 2:4-19 16 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 2:20-3:21 27 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 3:22-4:18 21 Dan Glowinsky
5 Gen 4:19-26 8 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 5:1-24 24 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 5:25-6:8 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 6:5-8 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 42:5-43:10 David Eisenberg

 

11/5/2016 Noah
Bar/Bat Mitzvah Barak Kane
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 6:9-22 14 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 7:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 7:17-8:14 22 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 8:15-9:7 15 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 9:8-17 10 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 9:18-10:32 44 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 11:1-32 32 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 11:29-32 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 54:1-55:5 Barak Kane

 

11/12/2016 Lech-Lecha
Bar/Bat Mitzvah Samantha Brugg
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 12:1-13 13 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 12:14-13:4 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 13:5-18 14 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 14:1-20 20 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 14:21-15:6 10 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 15:7-17:6 37 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 17:7-27 21 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 17:24-27 4 Samantha Brugg
Haftarah Isaiah 40:27-41:16 Samantha Brugg

 

11/19/2016 Vayera
Bar/Bat Mitzvah Leo, Elias, Eden Solomon
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 18:1-14 14 Elias Solomon
2 Gen 18:15-33 19 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 19:1-20 20 Leo Solomon
4 Gen 19:21-21:4 40 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 21:5-21 17 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 21:22-34 13 David Feldman
7 Gen 22:1-24 24 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 22:20-24 5 Eden Solomon
Haftarah II Kings 4:1-37 37 Eden, Elias & Leo Solomon

 

11/26/2016 Chayei Sarah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 23:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 23:17-24:9 13 Bruce Green
3 Gen 24:10-26 17 Marla Allentoff
4 Gen 24:27-52 26 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 24:53-67 15 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 25:1-11 11 Elana Kolko
7 Gen 25:12-18 7 Elana Kolko
Maftir Gen 25:16-18 3 Elana Kolko
Haftarah I Kings 1:1-31 31 Irwin Goldberg

 

12/3/2016 Toldot
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 25:19-26:5 21 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 26:6-12 7 Eitan Goldmeer
3 Gen 26:13-22 10 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 26:23-29 7 Bonnie Comisar
5 Gen 26:30-27:27 33 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 27:28-28:4 23 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 28:5-9 5 Ella Wilson
Maftir Gen 28:7-9 3 Ella Wilson
Haftarah Malachi 1:1-2:7 Shira Presberg

 

12/10/2016 Va’Yetzei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 28:10-22 13 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 29:1-17 17 Marla Allentoff
3 Gen 29:18-30:13 31 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 30:14-27  14 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 30:28-31:16 32 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 31:17-42 26 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 31:43-32:3 15 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 32:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Hosea 12:13-14:10 Lisa Cline

 

12/17/2016 Va’Yishlah
Bar/Bat Mitzvah Daniel Meler
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 32:4-13 10 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 32:14-30 17 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 32:31-33:5 8 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 33:6-20 15 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 34:1-35:11 42 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 35:12-36:19 37 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 36:20-43 24 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 36:40-43 4 Daniel Meler
Haftarah Ovadiah 1:1-21 21 Daniel Meler

 

12/24/2016 Va’Yeishev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 37:1-11 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 37:12-22 11 Marla Allentoff
3 Gen 37:23-36 14 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 38:1-30 30 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 39:1-6 6 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 39: 7-23 17 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 40:1-23 23 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 40:20-23 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Amos 2:6-3:8 Michael Rosenhouse

 

12/31/2016 Mikketz Shabbat Hanukkah

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Readers
1 Gen 41:1-14 14 David Rogachefsky
2 Gen 41:15-38 24 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 41:39-52 14 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 41:53-42:18  23 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 42:19-43:15 35 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 43:16-43:29 14 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 43:30-44:17 22 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num:7:48-59 12 David Rogachefsky
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Lisa Cline

 

1/7/2017 Va’Yiggash
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 44:18-30 13 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 44:31-45:7 11 Gil Stern
3 Gen 45:8-18 11 Marla Allentoff
4 Gen 45:19-27 9 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 45:28-46:27 28 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 46:28-47:10 17 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 47:11-27 17 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 47:25-27 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Ezekiel 37:15-28 14 David Rogachefsky

 

1/14/2017 Vayhi
Bar/Bat Mitzvah Alexander Sassaman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 47:28-48:9 13 Alexander Sassaman
2 Gen 48:10-16 7 Alexander Sassaman
3 Gen 48:17-22 6 Alexander Sassaman
4 Gen 49:1-18 18 Michelle Shayne
5 Gen 49:19-26 8 Edward Sassaman
6 Gen 49:27-50:20 27 Alexander Sassaman
7 Gen 50:21-26 6 Alexander Sassaman
Maftir Gen 50:23-26 4 Alexander Sassaman
Haftarah I Kings 2:1-12 12 Alexander Sassaman

 

1/21/2017 Shemot Sisterhood Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 1:1-17 17 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 1:18-2:10 15 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 2:11-25 15 Shoshana Germanow
4 Ex 3:1-15  15 Marla Allentoff
5 Ex 3:16-3:22 7 Shira Presberg
6 Ex 4:1-17 17 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 4:18-31 14 Tammi Steinberg
Hosafa I Ex 5:1-19 19 Ellen Comisar
Hosafa II Ex 5:20-6:1 5 Bonnie Comisar
Maftir Ex 5:22-6:1 3 Bonnie Comisar
Haftarah Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 Terri Rosenhouse

 

1/28/2017 Vaera Vaera
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 6:2-13 12 David Rogachersky
2 Ex 6:14-28 15 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 6:29-7:7 9 David Kaufman
4 Ex 7:8- 8:6 28 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 8:7-18 12 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 8:19-9:16 26 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 9:17-35 19 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 28:9-15 7 David Rogachersky
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 David Rogachersky

 

2/4/2017 Bo
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 10:1-11 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 10:12-23 12 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 10:24-11:3 9 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 11:4-12:20 27 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 12:21-28 8 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 12:29-51 23 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 13:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 13:14-16 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Jeremiah 46:13-28 Dan Glowinsky

 

2/11/2017 Beshalach Shabbat Shira
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-14:8 14 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 14:9-14 6 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 14:15-25 11 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
5 Ex 15:27-16:10 11 Martin Presberg
6 Ex 16:11-36 26 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 17:1-16 16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 17:14-16 3 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Judges 4:4-5:31 Hazzan Martin Leubitz

 

2/18/2017 Yitro
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 18:1-12 12 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 18:13-23 11 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 18:24-27 4 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 19:1-6 6 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 19:7-19 13 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 19:20-20:14 20 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 20:15-23 9 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 20:19-23 5 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Isaiah 6:1-7:6,9:5-6 Shoshana Germanow

 

2/25/2017 Mishpatim Shabbat Shekalim – 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 21:1-19 19 Rabbi Simeon Kolko
2 Ex 21:20-22:3 21 Rabbi Simeon Kolko
3 Ex 22:4-26 23 Rabbi Simeon Kolko
4 Ex 22:27-23:5 9 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 23:6-19 14 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 23:20-25 6 Rabbi Simeon Kolko
7 Ex 23:26-24:18 26 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 30:11-16 6 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah 2 Kings 12:1-17 17 Marla Allentoff

 

3/4/2017 Terumah Men’s Club Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 25:1-16 16 Joel Shertok
2 Ex 25:17-40 23 Jack Scull
3 Ex 26:1-14 14 David Kaufman
4 Ex 26:15-30 15 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 26:31-37 6 Bruce Green
6 Ex 27:1-8 8 Dan Glowinsky
7 Ex 27:9-19 11 Martin Presberg
Maftir Ex 27:17-19 3 Martin Presberg
Haftarah 1 Kings 5:26-6:13 Alan Entenberg

 

3/11/2017 Tetzaveh Shabbat Zahor-

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 27:20-28:12 14 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 28:13-30 18 Marla Allentoff
3 Ex 28:31-43 13 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 29:1-18 18 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 29:19-37 19 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 29:38-46 9 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 30:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 25:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 1 Samuel 15:2-34 33 Dan Glowinsky

 

3/18/2017 Ki Tissa Shabbat Parah –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 30:11-31:17 45 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 31:18-33:11 47 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 33:12-16 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 33:17-23 7 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 34:1-9 9 Marla Allentoff
6 Ex 34:10-26 17 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 34:27-35 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 19:1-22 22 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 36:16-38 23 Lisa Kasdin &

Nancy Gossin

 

3/25/2017 Vayakhel-Pekudey Shabbat HaHodesh –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 35:1-29 29 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 35:30-37:16 60 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 37:17-29 13 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 38:1-39:1 32 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 39:2-21 20 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 39:22-43 22 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 40:1-38 38 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 12:1-20 2 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 45:16-46:18 Lisa Cline

 

4/1/2017 Va-Yikra
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 1:1-13 13 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 1:14-2:6 10 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 2:7-16 10 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 3:1-17 17 Marla Allentoff
5 Lev 4:1-26 26 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 4:27-5:10 19 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 5:11-5:26 16 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 5:24-26 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 43:21-44:23 Martin Presberg

 

4/8/2017 Tetzaveh Shabbat Hagadol
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 6:1-11 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 6:12-7:10 22 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 7:11-38 28 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 8:1-13 13 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 8:14-21 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 8:22-29 8 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 8:30-36 7 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 8:33-36 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Malachi 3:4-24 21 Marla Allentoff

 

4/11/2017 Pesach I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:21-24 4 Ellen Comisar
2 Ex 12:25-28 4 Ellen Comisar
3 Ex 12:29-36 8 Ellen Comisar
4 Ex 12:37-42 6 Ellen Comisar
5 Ex 12:43-51 9 Ellen Comisar
Maftir Num 28:16-25 10 Ellen Comisar
Haftarah Joshua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 Ethan Bitran

 

4/12/2017 Pesach II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 23:4-14 11 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 23:15-22 8 Marla Allentoff
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:16-25 10 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Kings 23:1-9, 21-25 Ellen Comisar

 

4/15/2017 Hol Hamo’ed Pesach 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 34:1-3 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 34-11-17 7 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:19-25 7 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 37:1-14 14 Alexander Sassaman

 

4/17/2017 Pesach VII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Marla Allentoff
2 Ex 14:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 14:9-14 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 14:15-25 11 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
Maftir Num 28:19-25 7 David Rogachefsky
Haftarah 2 Samuel  22:1-51 51 David Rogachefsky

 

4/18/2017 Pesach VIII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Mike Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Marla Allentoff
3 Deut 16:4-8 5 Marla Allentoff
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:19-25 7 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 10:32-12:6 Abe Vigoda

 

4/22/2017 Shemini
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 9:1-16 16 David Rogachefsky
2 Lev 9:17-23 7 David Rogachefsky
3 Lev 9:24-10:11 12 David Rogachefsky
4 Lev 10:12-15 4 David Rogachefsky
5 Lev 10:16-20 5 Abigail Goldberg
6 Lev 11:1-32 32 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 11:33-47 15 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 11:45-47 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Samuel 6:1-7:17 Shoshana Germanow

 

4/29/2017 Tazria- Metsora
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 12:1-13:23 31 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 13:24-39 16 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 13:40-54 15 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 13:55-14:20 25 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 14:21-32 12 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 14:33-15:15 40 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 15:16-33 18 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 15:31-33 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Kings 7:3-20 18 Dan Glowinsky

 

5/6/2017 Aharei Mot- Kedoshim
Bar/Bat Mitzvah Aidan Furmansky
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 16:1-24 24 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 16:25-17:7 17 Ellen Comisar
3 Lev 17:8-18:21 30 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 18:22-19:14 23 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 19:15-32 18 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 19:33-20:7 12 Ellen Comisar
7 Lev 20:8-27 20 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 20:25-27 3 Aidan Furmansky
Haftarah Amos 9:7-15 9 Aidan Furmansky

 

5/13/2017 Emor
Bar/Bat Mitzvah Charles Schaff/ Noa Zarkowsky
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 21:1-15 15 David Rogachefsky
2 Lev 21:16-22:16 25 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 22:17-33 17 Marla Allentoff
4 Lev 23:1-22 22 Ellen Comisar
5 Lev 23:23-32 10 David Zarkowsky
6 Lev 23:33-24:17 29 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev24:18-23 6 Noa Zarkowsky
Maftir Lev 24:21-23 3 Charles Schaff
Haftarah Ezekiel 44:15-31 17 Charles Schaff/

Noa Zarkowsky

 

5/20/2017 Behar-Behukkotai
Bar/Bat Mitzvah Sophie Goldstein
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:1-18 18 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 25:19-28 10 Marla Allentoff
3 Lev 25:29-38 10 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 25:39-26:9 26 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 26:10-46 37 David Rogachefsky
6 Lev 27:1-15 15 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 27:16-28 13 Rabbi Leonardo Bitran
Hosafa Lev 27:29-34 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 27:32-34 3 Sophie Goldstein
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14 Sophie Goldstein

 

5/27/2017 Bemidbar
Bar/Bat Mitzvah Eric Haas
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 1:1-19 19 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 1:20-54 35 Lisa Cline
3 Num 2:1-34 34 Lisa Cline
4 Num 3:1-13 13 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 3:14-39 26 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 3:40-51 12 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 4:1-20 20 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 4:17-20 4 Eric Haas
Haftarah Hosea 2:1-22 22 Eric Haas

 

5/31/2017 Shavuot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 David Rogachefsky
2 Ex 19:7-13 7 David Rogachefsky
3 Ex 19:14-19 6 David Rogachefsky
4 Ex 19:20-20:13 19 David Rogachefsky
5 Ex 20:14-22 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:26-31 6 David Rogachefsky
Haftarah Ezekiel 1:1-28;3:12 29 Lisa Cline

 

6/1/2017 Shavuot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Marla Allentoff
3 Deut 16:4-8 5 Marla Allentoff
4 Deut 16:9-12 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 16:13-17 5 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:26-31 6 David Rogachefsky
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 David Rogachefsky

 

6/3/2017 Naso
Bar/Bat Mitzvah Jacob Liberman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 4:21-37 17 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 4:38-49 12 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 5:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 5:11-6:27 48 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 7:1-41 41 Marla Allentoff
6 Num 7:42-71 30 David Rogachefsky
7 Num 7:72-89 18 David Rogachefsky
Maftir Num 7:87-89 3 Jacob Liberman
Haftarah Judges 13:2-25 24 Jacob Liberman

 

6/10/2017 Behaalot’cha
Bar/Bat Mitzvah Samantha Erdle
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 8:1-14 14 David Rogachefsky
2 Num 8:15-26 12 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 9:1-14 14 David Rogachefsky
4 Num 9:15-10:10 19 David Rogachefsky
5 Num 10:11-34 24 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 10:35-11:29 31 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 11:30-12:16 22 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 12:14-16 3 Samantha Erdle
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Samantha Erdle

 

6/17/2017 Shelah L’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 13:1-20 20 David Rogachefsky
2 Num 13:21-14:7 20 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 14:8-25 18 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 14:26-15:7 27 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 15:8-16 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 15:17-26 10 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 15:27-41 15 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 15:37-41 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Joshua 2:1-24 24 Dan Glowinsky

 

6/24/2017 Korah Rosh Hodesh- 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 16:1-13 13 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 16:14-19 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 16:20-17:8 24 Ellen Comisar
4 Num 17:9-15 7 David Feldman
5 Num 17:16-24 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 17:25-18:20 24 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 18:21-32 12 Marla Allentoff
Maftir Num 28:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Marla Allentoff

 

7/1/2017 Hukkat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 19:1-17 17 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 19:18-20:6 11 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 20:7-13 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 20:14-21 8 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 20:22-21:9 17 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 21:10-20 11 Jacob Becker
7 Num 21:21-22:1 16 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 21:34-22:1 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Judges 11:1-33 33 David Rogachefsky

 

7/8/2017 Balak
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 22:2-12 11 Leonard Stein
2 Num 22:13-20 8 Marla Allentoff
3 Num 22:21-38 18 Marla Allentoff
4 Num 22:39-23:12 15 Dan Glowinsky
5 Num 23:13-26 14 Sam Asher
6 Num 23:27-24:13 17 David Rogachefsky
7 Num 24:14-25:9 21 David Kaufman
Maftir Num 25:7-9 3 Anna Stein
Haftarah Micah 5:6-6:8 Hazzan Martin Leubitz

 

7/15/2017 Pinchas
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 25:10-26:4 13 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 26:5-51 47 David Rogachefsky
3 Num 26:52-27:5 19 David Rogachefsky
4 Num 27:6-23 18 David Rogachefsky
5 Num 28:1-15 15 Marla Allentoff
6 Num 28:16-29:11 27 David Rogachefsky
7 Num 29:12-30:1 29 David Rogachefsky
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah Jeremiah  1:1-2:3 Abe Vigoda

 

7/22/2017 Mattot-Masey
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 30:2-31:12 28 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 31:13-54 42 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 32:1-19 19 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 32:20-33:49 72 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 33:50-34:15 22 Marla Allentoff
6 Num 34:16-35:8 22 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 35:9-36:13 39 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 36:11-13 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Jeremia 2:4-28, 3:4 26 Shoshana Germanow

 

7/29/2017 Devarim Shabbat Chazon
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 1:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 1:11-21 11 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 1:22-38 17 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 1:39-2:1 9 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 2:2-30 29 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 2:31-3:14 21 David Rogachefsky
7 Deut 3:15-22 8 David Rogachefsky
Maftir Deut 3:20-22 3 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Gil Stern

 

8/5/2017 Vaethanan Shabbat Nachamu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 3:23-4:4 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 4:5-40 36 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 4:41-49 9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 5:1-17 18 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 5:18-6:3 15 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 6:4-25 22 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 7:1-11 11 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 7:9-11 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 Marla Allentoff

 

8/12/2017 Ekev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 7:12-8:10 25 David Rogachefsky
2 Deut 8:11-9:3 13 David Rogachefsky
3 Deut 9:4-29 26 David Rogachefsky
4 Deut 10:1-11 11 David Rogachefsky
5 Deut 10:12-11:9 20 David Rogachefsky
6 Deut 11:10-21 12 David Rogachefsky
7 Deut 11:22-25 4 David Rogachefsky
Maftir Deut 11:22-25 4 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Lisa Cline

 

8/19/2017 Re’eh
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 11:26-12:10 17 Marla Allentoff
2 Deut 12:11-28 18 Marla Allentoff
3 Deut 12:29-13:19 22 Rabbi Simeon Kolko
4 Deut 14:1-21 21 Rabbi Simeon Kolko
5 Deut 14:22-29 8 Ellen Comisar
6 Deut 15:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
7 Deut 15:19-16:17 22 Ellen Comisar
Maftir Deut 16:13-16:17 5 Ellen Comisar
Haftarah Isaiah 54:11-55:5 Hazzan Martin Leubitz

 

8/26/2017 Shoftim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 16:18-17:13 18 Marla Allentoff
2 Deut 17:14-20 7 David Kaufman
3 Deut 18:1-5 5 Debbie Zivan
4 Deut 18:6-13 8 Debbie Zivan
5 Deut 18:14-19:13 22 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 19:14-20:9 17 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 20:10-21:9 20 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 21:7-9 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 51:12-52:12 Ellen Comisar

 

9/2/2017 Ki Tetse
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 21:10-21 12 David Rogachefsky
2 Deut 21:22-22:7 9 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 22:8-23:7 29 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 23:8-24 17 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 23:25-24:4 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 24:5-13 9 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 24:14-25:19 28 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 25:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 54:1-10 10 Martin Presberg

 

9/9/2017 Ki Tavo
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 26:1-11 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 26:12-15 4 Marla Allentoff
3 Deut 26:16-19 4 Marla Allentoff
4 Deut 27:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 27:11-28:6 22 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 28:7-69 63 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 29:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 29:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Alan Entenberg

 

9/16/2017 Nitzavim-Vayelekh
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-28 20 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 30:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 30:7-14 8 Marla Allentoff
4 Deut 30:15-31:6 12 David Rogachefsky
5 Deut 31:7-13 7 David Rogachefsky
6 Deut 31:14-19 6 David Feldman
7 Deut 31:20-30 11 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 31:28-30 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 61:10-63:9 Marla Allentoff

 

9/23/2017 Ha’azinu Shabbat Shuvah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 32:1-6 Ellen Comisar
2 Deut 32:7-12 Ellen Comisar
3 Deut 32:13-18 Ellen Comisar
4 Deut 32:19-28 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 32:29-39 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 32:40-43 David Rogachefsky
7 Deut 32:44-52 David Rogachefsky
Maftir Deut 32:48-52 Joseph Meyers
Haftarah Joel 2:15-27 Rabbi Leonardo Bitran

 

10/5/2017 Sukkot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Open
2 Lev 23:4-14 11 Open
3 Lev 23:15-22 8 Open
4 Lev 23:23-32 10 Open
5 Lev 23:33-44 12 Open
Maftir Num 29:12-16 5 David Rogachefsky
Haftarah Zechariah 14:1-21 21 Lisa Cline

 

10/6/2017 Sukkot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Open
2 Lev 23:4-14 11 Open
3 Lev 23:15-22 8 Open
4 Lev 23:23-32 10 Open
5 Lev 23:33-44 12 Open
Maftir Num 29:12-16 5 David Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:2-21 20 Martin Presberg

 

10/7/2017 Hol Hamoed Sukkot 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Open
2 Ex 33:17-19 3 Open
3 Ex 33:20-23 4 Open
4 Ex 34:1-3 3 Open
5 Ex 34:4-10 7 Open
6 Ex 34:11-17 7 Open
7 Ex 34:18-26 9 Open
Maftir Num 29:17-22 6 David Rogachefsky
Haftarah Ezekiel 38:18-39:16 Silvana Bacman

 

10/12/2017 Shemini Atzeret 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Ellen Comisar
2 Deut 15:1-18 18 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 15:19-16:3 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 16:4-8 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 16:9-17 9 Tammi Steinberg
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:54-66 13 David Rogachefsky

 

10/13/2017 Simchat Torah 3 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 33:1-7 7 Lisa Cline
2 Deut 33:8-12 5 Lisa Cline
3 Deut 33:13-17 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 33:18-21 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 33:22-26 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 33:27-34:12 15 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 1:1-2:3 34 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah Joshua 1:1-18 18 Hazzan Martin Leubitz

 

10/14/2017 Bereshit
Bar/Bat Mitzvah Eli Kinel
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 2:4-9 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 2:10-19 10 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 2:20-25 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 3:1-21 21 Ellen Comisar
5 Gen 3:22-24 3 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 4:1-26 26 Dan Glowinsky
7 Gen 5:25-6:8 16 Eli Kinel
Maftir Gen 6:5-8 4 Eli Kinel
Haftarah Isaiah 42:5-43:10 Eli Kinel

 

10/21/2017 Noah Rosh Hodesh- 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah Chaya Spokony
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 6:9-22 14 Chaya Spokony
2 Gen 8:15-22 8 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 9:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 9:8-17 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 9:18-29 12 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 10:1-14 14 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 10:15-20 6 Rabbi Leonardo Bitran
8 Gen 10:21-32 12 Chaya Spokony
Maftir Num 28:9-15 4 Chaya Spokony
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Chaya Spokony

 

10/28/2017 Lech-Lecha
Bar/Bat Mitzvah Lara Bitran
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 14:1-9 9 Fred Shuback
2 Gen 14:10-16 7 Dan Glowinsky
3 Gen 14:17-20 4 Veronica Bacman
4 Gen 14:21-24 4 Tammi Steinberg
5 Gen 15:1-6 6 Raul Bitran
6 Gen 15:7-16 10 Marla Allentoff
7 Gen 15:17-21 5 Ethan Bitran
Maftir Gen 17:24-27 4 Lara Bitran
Haftarah Isaiah 40:27-41:16 Silvana Bacman

 

11/4/2017 Vayera
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 19:1-11 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 19:12-20 9 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 19:21-29 9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 19:30-38 9 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 20:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 20:9-14 6 David Feldman
7 Gen 20:15-18 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 22:20-24 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah II Kings 4:1-37 37 Shoshana Germanow

 

11/11/2017 Haye Sarah
Bar/Bat Mitzvah Ryan Curwin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 19:1-11 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 19:12-20 9 Marla Allentoff
3 Gen 19:21-29 9 Shoshana Germanow
4 Gen 19:30-38 9 Shoshana Germanow
5 Gen 20:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 20:9-14 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 20:15-18 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 22:20-24 5 Ryan Curwin
Haftarah II Kings 4:1-37 37 Ryan Curwin

 

11/18/2017 Toldot Shabbat Mahar Hodesh
Bar/Bat Mitzvah Lillian Markus
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 26:23-29 7 Shoshana Germanow
2 Gen 26:30-33 4 Shoshana Germanow
3 Gen 26:34-27:4 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 27:5-13 9 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 27:14-17 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 27:18-23 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 27:24-27 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 28:7-9 3 Lillian Markus
Haftarah 1 Samuel 20:18-42 25 Lillian Markus

 

11/25/2017 Va’Yetzei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 30:14-16 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 30:17-21 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 30:22-27 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 30:28-36 9 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 30:37-43 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 31:1-9 9 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 31:10-16 7 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 32:1-:3 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Hosea 12:13-14:10 Alan Entenberg

 

12/2/2017 Va’Yishlah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 34:1-4 4 Sherman Henzel
2 Gen 34:5-12 8 Dan Glowinsky
3 Gen 34:13-17 5 Tammi Steinberg
4 Gen 34:18-23 6 David Kaufman
5 Gen 34:24-31 8 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 35:1-11 11 Marla Allentoff
7 Gen 35:12-15 4 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 36:40-43 4 Marla Allentoff
Haftarah Ovadiah 1:1-21 21 Marla Allentoff

 

12/9/2017 Va’Yeishev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen: 38:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen: 38:6-11 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen: 38:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen: 38:15-19 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen: 38:20-23 4 David Feldman
6 Gen: 38:24-26 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen: 38:27-30 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 40:20-23 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Amos 2:6-3:8 Michael Rosenhouse

 

12/16/2017 Mikketz Shabbat Hanukkah –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah Talia Gutkin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 41:53-57 5 Shoshana Germanow
2 Gen 42:1-5 5 Shoshana Germanow
3 Gen 42:6-18 13 Julianne Miller
4 Gen 42:19-28 10 Justin Miller
5 Gen 42:29-38 10 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 43:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 43:8-15 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num:7:30-35 6 Talia Gutkin
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Talia Gutkin

 

12/23/2017 Va’Yiggash
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 45:28-46:4 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 46:5-7 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 46:8-11 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 46:12-15 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 46:16-18 3 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 46:19-22 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 46:23-27 5 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 47:25-27 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 37:15-28 14 Martin Presberg

 

12/30/2017 Vayhi
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 49:1-4 4 Marla Allentoff
2 Gen 49:5-7 3 Marla Allentoff
3 Gen 49:8-12 5 Martin Presberg
4 Gen 49:13-15 3 Martin Presberg
5 Gen 49:16-18 3 Martin Presberg
6 Gen 49:19-21 3 Martin Presberg
7 Gen 49:22-26 5 Martin Presberg
Maftir Gen 50:23-26 4 Martin Presberg
Haftarah I Kings 2:1-12 12 David Chazan

 

1/6/2018 Shemot
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 3:1-6 6 David Rogachefsky
2 Ex 3:7-10 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 3:11-15 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 3:16-22 7 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 4:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 4:6-9 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 4:10-17 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 5:22-6:1 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 Shoshana Germanow

 

1/13/2018 Va’era
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 7:8-13 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 7:14-18 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 7:19-25 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 7:26-29 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 8:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 8:7-11 5 Ellen Comisar
7 Ex 8:12-15 4 Ellen Comisar
Maftir Ex 9:33-35 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 28:25-29:21 Dan Glowinsky

 

1/20/2018 Bo Sisterhood Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 11:4-10 7 Maria Jacobson
2 Ex 12:1-10 10 Athene Goldstein
3 Ex 12:11-13 3 Terri Rosenhouse
4 Ex 12:14-16 3 Marla Miller
5 Ex 12:17-20 4 Shira Presberg
6 Ex 12:21-24 4 Ellen Comisar
7 Ex 12:25-28 4 Ellen Comisar
Maftir Ex 13:14-16 3 Bonnie Comisar
Haftarah Jeremiah 46:13-28 Marla Allentoff

 

1/27/2018 Beshallach Shabbat Shira
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 14:15-20 6 Marla Allentoff
2 Ex 14:21-25 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 14:26-15:21 27 Shira Presberg
4 Ex 15:22-26 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 15:27-16:3 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 16:4-7 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 16:8-10 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 17:14-16 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Judges 4:4-5:31 Hazzan Martin Leubitz

 

2/3/2018 Yitro
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 David Rogachefsky
2 Ex 19:7-9 3 David Rogachefsky
3 Ex 19:10-13 4 David Rogachefsky
4 Ex 19:14-19 6 David Rogachefsky
5 Ex 19:20-20:14 20 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 20:15-18 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 20:19-23 5 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 20:19-23 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 6:1-7:6, 9:5-6 Lisa Cline

 

2/10/2018 Mishpatim Shabbat Shekalim –

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 22:4-8 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 22:9-12 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 22:13-18 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 22:19-26 8 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 22:27-23:5 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 23:6-13 8 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 23:14-19 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 30:11-16 8 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Kings 12:1-17 17 Marla Allentoff

 

2/17/2018 Teruman Men’s Club Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 26:1-3 3 Marla Allentoff
2 Ex 26:4-6 3 Dan Glowinsky
3 Ex 26:7-11 5 Howard Solomon
4 Ex 26:12-14 3 Hazzan Martin Leubitz
5 Ex 26:15-21 7 David Rogachefsky
6 Ex 26:22-25 4 Hazzan Martin Leubitz
7 Ex 26:26-30 5 Dave Kaufman
Maftir Ex 27:17-19 3 Marla Allentoff
Haftarah Kings 1  5:26-6:13 Jack Scull

 

2/24/2018 Tetzaveh Shabbat Zahor
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 28:31-35 5 Shoshana Germanow
2 Ex 28:36-38 3 Shoshana Germanow
3 Ex 28:39-43 5 David Kaufman
4 Ex 29:1-4 4 Dan Glowinsky
5 Ex 29:5-9 5 Suruba Wechsler
6 Ex 29:10-14 5 Ellen Comisar
7 Ex 29:15-18 4 Ellen Comisar
Maftir Deut 25:17-19 3 Hazzan Martin Leubitz
Haftarah 1 Samuel 15:2-34 33 David Rogachefsky

 

3/3/2018 Ki Tissa
Bar/Bat Mitzvah Aviv Kane
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 31:18-32:6 7 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 32:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 32:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 32:15-24 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 32:25-29 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 32:30-33:6 12 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 33:7-11 5 Martin Presberg
Maftir Ex 34:33-35 3 Aviv Kane
Haftarah 1 Kings 18:1-39 39 Aviv Kane

 

3/10/2018 Vayakhel-Pekudey Shabbat Parah-

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 37:17-24 8 Hazzan Shira Lissek
2 Ex 37:25-29 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 38:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 38:9-20 12 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 38:21-39:1 12 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 39:2-7 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 39:8-21 14 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 19:1-22 22 Ellen Comisar
Haftarah Ezekiel 36:16-38 23 Abe Glazer

 

3/17/2018 Va-Yikra Rosh Hodesh &

Shabbat HaHodesh-

3 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 3:1-5 5 Martin Presberg
2 Lev 3:6-11 6 Martin Presberg
3 Lev 3:12-17 6 Martin Presberg
4 Lev 4:1-7 7 Hazzan Jeff Warschauer
5 Lev 4:8-12 5 Abe Glazer
6 Lev 4:13-26 14 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 28:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 12:1-20 20 Ellen Comisar
Haftarah Ezekiel 45:16-46:18 Marla Allentoff

 

3/24/2018 Tzav Shabbat Hagadol
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 7:11-15 4 Martin Presberg
2 Lev 7:16-18 3 Martin Presberg
3 Lev 7:19-21 3 Martin Presberg
4 Lev 7:22-27 6 Martin Presberg
5 Lev 7:28-31 4 Shoshana Germanow
6 Lev 7:32-34 3 Shoshana Germanow
7 Lev 7:35-38 4 Hazzan Steven J. Walvick
Maftir Lev 8:33-36 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Malachi 3:4-24 21 Suruba Wechsler

 

3/31/2018 Pesach I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:21-24 4 Abe Glazer
2 Ex 12:25-28 4 Abe Glazer
3 Ex 12:29-32 4 Ellen Comisar
4 Ex 12:33-36 4 Ellen Comisar
5 Ex 12:37-42 6 Ellen Comisar
6 Ex 12:43-47 5 Ellen Comisar
7 Ex 12:48-51 4 Ellen Comisar
Maftir Num 28:16-25 10 David Rogachefsky
Haftarah Joshua 3:5-7,5:2-6:1, 6:27 Marla Allentoff

 

4/1/2018 Pesach II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Open
2 Lev 23:4-14 11 Ellen Comisar
3 Lev 23:15-22 8 Open
4 Lev 23:23-32 10 Open
5 Lev 23:33-44 12 Open
Maftir Num 28:16-25 10 David Rogachefsky
Haftarah Kings II 23:1-9, 21-25 14 Shoshana Germanow

 

4/6/2018 Pesach VII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Open
2 Ex 14:1-8 8 Open
3 Ex 14:9-14 6 Open
4 Ex 14:15-25 11 Ellen Comisar
5 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
Maftir Num 28:19-25 7 David Rogachefsky
Haftarah Samuel II 22:1-51 51 David Rogachefsky

 

4/7/2018 Pesach VIII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Abe Glazer
2 Deut 15:1-18 19 Open
3 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
4 Deut 16:1-3 3 Ellen Comisar
5 Deut 16:4-8 5 Ellen Comisar
6 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
7 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:19-25 7 David Rogachefsky
Haftarah Isaiah 10:32-12:6 Abraham Vigoda

 

4/14/2018 Shemini Mahar Hodesh
Bar/Bat Mitzvah Moran Pochtar
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 10:12-15 4 Shoshana Germanow
2 Lev 10:16-20 5 Shoshana Germanow
3 Lev 11:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 11:9-12 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 11:13-19 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 11:20-28 9 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 11:29-32 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 11:45-47 3 Moran Pochtar
Haftarah 1 Samuel 20:18-42 Moran Pochtar

 

4/21/2018 Tazria-Metzora
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 13:40-46 7 Hazzan Matt Austerklein
2 Lev 13:47-54 8 Hazzan Matt Austerklein
3 Lev 13:55-59 5 Hazzan Matt Austerklein
4 Lev 14:1-5 5 Hazzan Matt Austerklein
5 Lev 14:6-12 7 Hazzan Matt Austerklein
6 Lev 14:13-20 8 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 14:21-32 12 Ellen Comisar
Maftir Lev 15:31-33 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 2 Kings 7:3-20 18 Hazzan Nancy Abramson

 

4/28/2018 Aharei Mot – Kedoshim Izaak Mendelsohn
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 17:8-12 5 Dan Glowinsky
2 Lev 17:13-16 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 18:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 18:6-21 16 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 18:22-30 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 19:1-4 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 19:5-14 10 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 20:25-27 3 Izaak Mendelsohn
Haftarah Amos 9:7-15 9 Izaak Mendelsohn

 

5/5/2018 Emor
Bar/Bat Mitzvah Sydney Stein
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:17-20 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 22:21-25 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 22:26-33 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 23:1-3 3 Marla Allentoff
5 Lev 23:4-8 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 23:9-14 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 23:15-22 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 24:21-23 3 Sydney Stein
Haftarah Ezekiel 44:15-31 17 Sydney Stein

 

5/12/2018 Behar-Behukkotai
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:39-43 5 Hazzan Eric Wasser
2 Lev 25:44-46 3 David Kaufman
3 Lev 25:47-54 8 Hazzan Eric Wasser
4 Lev 25:55-26:2 3 Marla Allentoff
5 Lev 26:3-5 3 Nancy Krieger
6 Lev 26:6-9 4 David Bushinsky
7 Lev 26:10-46 37 David Rogachefsky
Maftir Lev 27:32-34 3 Martin Presberg
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14 Martin Presberg

 

5/19/2018 Bemidbar
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 2:1-9 9 Lisa Cline
2 Num 2:10-16 7 Lisa Cline
3 Num 2:17-24 8 Lisa Cline
4 Num 2:25-31 7 Shoshana Germanow
5 Num 2:32-34 3 Shoshana Germanow
6 Num 3:1-4 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 3:5-13 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 4:17-20 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Hosea 2:1-22 22 Alan Entenberg

 

5/20/2018 Shavuot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 David Rogachefsky
2 Ex 19:7-13 7 David Rogachefsky
3 Ex 19:14-19 6 David Rogachefsky
4 Ex 19:20-20:13 19 Jack Scull
5 Ex 20:14-22 9 Jack Scull
Maftir Num 28:26-31 6 Jack Scull
Haftarah Ezekiel 1:1-28; 3:12 29 Marla Allentoff

 

5/21/2018 Shavuot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Elyssa Steinberg
3 Deut 16:4-8 5 Elyssa Steinberg
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:26-31 6 Jack Scull
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 Shoshana Germanow

 

5/26/2018 Naso
Bar/Bat Mitzvah Rachel Kolodny
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 5:11-15 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 5:16-26 11 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 5:27-6:4 9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 6:5-8 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 6:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 6:16-18 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 6:19-21 3 Rabbi Leonardo Bitran
Hosafa 1 Num 6:22-24 3 Nancy Kolodny Lieberman
Hosafa 2 Num 6:25-27 3 Daniel Kolodny
Maftir Num 7:87-89 3 Rachel Kolodny
Haftarah Judges 13:2-25 24 Rachel Kolodny

 

6/2/2018 Behaalot’cha
Bar/Bat Mitzvah Adult B’nai Mitzvah 10thAnniversary
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 9:15-18 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 9:19-23 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 10:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 10:8-10 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 10:11-20 10 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 10:21-28 8 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 11:29-34 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 12:14-16 3 Ellen Comisar
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Ellen Comisar

 

6/9/2018 Shelah L’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 14:8-10 3 Dalia Kolko
2 Num 14:11-20 10 Rabbi Simeon Kolko
3 Num 14:21-25 5 Eydie Moses-Kolko
4 Num 14:26-38 13 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 14:39-42 4 Elana Kolko
6 Num 14:43-15:3 6 Ellen Comisar
7 Num 15:4-7 4 Adam Kolko
Maftir Num 15:37-41 5 Adam Kolko
Haftarah Joshua 2:1-24 24 David Moses

 

6/16/2018 Korah
Bar/Bat Mitzvah Max Meyerowitz-Shipper
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 16:20-27 8 Ilan Fogel
2 Num 16:28-35 8 Ilan Fogel
3 Num 17:1-5 5 Ilan Fogel
4 Num 17:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 17:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 17:16-20 5 Shula Meyerowitz
7 Num 17:21-24 4 Marla Allentoff
Maftir Num 18:30-32 3 Max Meyerowitz-Shipper
Haftarah 1 Samuel 11:14-12:22 Max Meyerowitz-Shipper

 

6/23/2018 Hukkat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 20:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 20:7-13 7 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 20:14-17 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 20:18-21 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 20:22-21:3 11 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 21:4-7 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 21:8-10 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 21:34-22:1 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Judges 11:1-33 33 Marla Allentoff

 

6/30/2018 Balak
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 22:39-41 3 Bonnie Comisar
2 Num 23:1-3 3 Ellen Comisar
3 Num 23:4-6 3 Ellen Comisar
4 Num 23:7-12 6 Sherman Henzel
5 Num 23:13-15 3 David Rogachefsky
6 Num 23:16-18 3 David Rogachefsky
7 Num 23:19-26 8 David Rogachefsky
Maftir Num 25:7-9 3 Maria Jacobson
Haftarah Micah 5:6-6:8 Hazzan Martin Leubitz

 

7/7/2018 Pinchas
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 26:52-56 5 David Rogachefsky
2 Num 26:57-62 6 David Rogachefsky
3 Num 26:63-27:5 6 David Rogachefsky
4 Num 27:6-14 9 David Rogachefsky
5 Num 27:15-23 9 David Rogachefsky
6 Num 28:1-10 10 David Rogachefsky
7 Num 28:11-15 5 David Feldman
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah Jeremiah 1:1-2:3 Abe Vigoda

 

7/14/2018 Mattot-Masei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 32:1-4 4 David Feldman
2 Num 32:5-19 15 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 32:20-27 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 32:28-42 15 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 33:1-6 6 Ellen Comisar
6 Num 33:7-36 29 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 33:37-49 13 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 36:11-13 3 Bonnie Comisar
Haftarah Jeremiah 2:4-28, 3:4 Dan Glowinsky

 

7/21/2018 Devarim Shabbat Hazon
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 2:2-5 4 Silvana Bacman
2 Deut 2:6-12 7 Dan Glowinsky
3 Deut 2:13-16 4 David Kaufman
4 Deut 2:17-19 3 David Kaufman
5 Deut 2:20-22 3 Hazzan Randall Levin
6 Deut 2:23-25 3 Marla Allentoff
7 Deut 2:26-30 5 Ellen Comisar
Maftir Deut 3:20-22 3 Martin Presberg
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Martin Presberg

 

7/28/2018 Vaethanan Shabbat Nachamu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 5:1-18 18 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 5:19-24 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 5:25-30 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 6:1-3 3 Silvana Bacman
5 Deut 6:4-9 6 Silvana Bacman
6 Deut 6:10-19 10 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 60:20-25 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 7:9-1 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 Shoshana Germanow

 

8/4/2018 Ekev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 9:4-10 7 Marla Allentoff
2 Deut 9:11-14 4 Marla Allentoff
3 Deut 9:15-21 7 Ellen Comisar
4 Deut 9:22-29 8 Ellen Comisar
5 Deut 10:1-5 5 Hazzan Randall Levin
6 Deut 10:6-8 3 Jack Scull
7 Deut 10:9-11 3 Jack Scull
Maftir Deut 11:22-25 4 Mike Rosenhouse
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Mike Rosenhouse

 

8/11/2018 Re’eh Rosh Hodesh
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 12:29-13:1 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 13:2-6 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 13:7-12 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 13:13-19 7 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 14:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 14:9-21 13 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 14:22-29 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Chaya Spokony

 

8/18/2018 Shoftim
Bar/Bat Mitzvah Max Spencer
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 18:6-8 3 Dan Glowinsky
2 Deut 18:9-13 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 18:14-17 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 18:18-22 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 19:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 19:8-10 3 Marla Allentoff
7 Deut 19:11-13 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 21:7-9 3 Max Spencer
Haftarah Isaiah 51:12-52:12 Silvana Bacman

 

8/25/2018 Ki Tetse
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 23:8-12 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 23:13-15 3 David Feldman
3 Deut 23:16-19 4 David Feldman
4 Deut 23:20-24 5 Suruba Wechsler
5 Deut 23:25-24:4 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 24:5-9 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 24:10-13 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 25:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 54:1-10 + 54:11-55:5 Shoshana Germanow

 

9/1/2018 Ki Tavo
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 26:12-15 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 26:16-19 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 27:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 27:4-8 5 Suruba Wechsler
5 Deut 27:6-10 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 27:11-28:3 19 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 28:4-6 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 29:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Marla Allentoff

 

9/8/2018 Nitsavim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-11 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 29:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 29:15-28 14 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 30:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 30:7-10 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 30:11-14 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 30:15-20 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 30:18-20 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 61:10-63:9 David Rogachefsky

 

9/15/2018 Vayelekh Shabbat Shuvah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 31:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 31:4-6 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 31:7-9 3 Ellen Comisar
4 Deut 31:10-13 4 Ellen Comisar
5 Deut 31:14-19 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 31:20-24 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 31:25-30 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 31:28-30 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Hosea 14:2-10 & Mikhah 7:18-20 12 Marla Allentoff

 

9/22/2018 Ha’azinu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 32:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 32:7-12 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 32:13-18 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 32:19-28 10 Suruba Wechsler
5 Deut 32:29-39 11 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 32:40-43 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 32:44-52 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 32:48-52 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Samuel 2  22:1-51 51 Ellen Comisar

 

9/24/2018 Sukkot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Simeon Kolko
2 Lev 23:4-14 11 Marla Allentoff
3 Lev 23:15-22 8 Marla Allentoff
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:12-16 5 David Rogachefsky
Haftarah Zechariah 14:1-21 21 Lisa Cline

 

9/25/2018 Sukkot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Martin Presberg
2 Lev 23:4-14 11 Marla Allentoff
3 Lev 23:15-22 8 Marla Allentoff
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Simeon Kolko
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Num 29:12-16 5 David Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:2-21 20 Martin Presberg

 

9/29/2018 Hol Hamoed Sukkot 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 34:1-3 3 Suruba Wechsler
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 34:11-17 7 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 29:26-31 6 David Rogachefsky
Haftarah Ezekiel 38:18-39:16 Silvana Bacman

 

10/1/2018 Shemini Atzeret 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Open
2 Deut 15:1-18 18 Jack Scull
3 Deut 15:19-16:3 8 Ellen Comisar
4 Deut 16:4-8 5 Open
5 Deut 16:9-17 9 Tammi Steinberg
Maftir Num 29:35-30:1 6 David Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:54-66 13 David Rogachefsky

 

10/2/2018 Simchat Torah 3 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 33:1-7 7 Lisa Cline
2 Deut 33:8-12 5 Lisa Cline
3 Deut 33:13-17 5 Open
4 Deut 33:18-21 4 Open
5 Deut 33:22-26 5 Open
6 Deut 33:27-34:12 15 Ellen Comisar
7 Gen 1:1-2:3 (scroll #2) 34 Ralph Miller
Maftir Num 29:35-30:1 (scroll #3) 6 David Rogachefsky
Haftarah Joshua 1:1-18 18 Abe Glazer

 

10/6/2018 Bereshit
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 5:1-5 5 Brett Shulman
2 Gen 5:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 5:9-14 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 5:15-20 6 David Feldman
5 Gen 5:21-24 4 David Feldman
6 Gen 5:25-31 7 David Feldman
7 Gen 5:32-6:8 9 Max Steiner
Maftir Gen 6:5-8 4 Max Steiner
Haftarah Isaiah 42:5-43:10 Shoshana Germanow

 

10/13/2018 Noah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 11:1-4 4 Chaya Spokony
2 Gen 11:5-9 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 11:10-13 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 11:14-17 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 11:18-21 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 11:22-25 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 11:26-32 7 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 11:29-32 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 54:1-55:5 Lisa Cline

 

10/20/2018 Lech-Lecha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 16:1-6 6 Ron Yaar
2 Gen 16:7-9 3 Ron Yaar
3 Gen 16:10-16 7 Ron Yaar
4 Gen 17:1-6 6 Ron Yaar
5 Gen 17:7-17 11 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 17:18-23 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 17:24-27 4 Lara Bitran
Maftir Gen 17:24-27 4 Lara Bitran
Haftarah Isaiah 40:27-41:16 Marla Allentoff

 

10/27/2018 Vayera
Bar/Bat Mitzvah Carly Liberman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 21:1-4 4 Ron Yaar
2 Gen 21:5-13 9 Ron Yaar
3 Gen 21:14-21 8 Ron Yaar
4 Gen 21:22-34 13 David Feldman
5 Gen 22:1-8 8 David Feldman
6 Gen 22:9-19 11 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 22:20-24 5 Carly Liberman
Maftir Gen 22:20-24 5 Carly Liberman
Haftarah II Kings 4:1-37 37 Carly Liberman

 

11/3/2018 Haye Sarah
Bar/Bat Mitzvah Landon & Adelaide Newman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 24:53-58 6 Adelaide Newman
2 Gen 24:59-61 3 Alexandra Newman
3 Gen 24:62-67 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 25:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 25:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 25:12-15 4 Dan Glowinsky
7 Gen 25:16-18 3 Landon Newman
Maftir Gen 25:16-18 3 Landon Newman
Haftarah I Kings 1:1-31 31 Landon & Adelaide Newman

 

11/10/2018 Toldot
Bar/Bat Mitzvah Leah Charatz
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 27:28-30 3 Sonya Charatz
2 Gen 27:31-33 3 Heather Charatz
3 Gen 27:34-37 4 Philip Charatz
4 Gen 27:38-40 3 Benjamin Smith
5 Gen 27:41-43 3 Seth Charatz
Hosafa Gen 27:44-46 3 Seth Charatz
6 Gen 28:1-4 4 Seth Charatz
7 Gen 28:5-9 5 Seth Charatz
Maftir Gen 28:7-9 3 Leah Charatz
Haftarah Malakhi 1:1-2:7 Leah Charatz

 

11/17/2018 Va’Yetzei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 31:17-21 5 Jack Scull
2 Gen 31:22-24 3 Jack Scull
3 Gen 31:25-35 11 Jack Scull
4 Gen 31:36-42 7 Jack Scull
5 Gen 31:43-45 3 Jack Scull
6 Gen 31:46-50 5 Jack Scull
7 Gen 31:51-32:3 7 Jack Scull
Maftir Gen 32:1-:3 3 Jack Scull
Haftarah Hosea 12:13-14:10 Marla Allentoff

 

11/24/2018 Va’Yishlah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 35:16-26 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 35:27-29 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 36:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 36:9-19 11 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 36:20-30 11 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 36:31-39 9 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 36:40-43 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 36:40-43 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ovadiah 1:1-21 21 Dave Rogachefsky

 

12/1/2018 Va’Yeishev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen: 39:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen: 39:7-10 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen: 39:11-18 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen: 39:19-23 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen: 40:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen: 40:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen: 40:16-23 8 Ellen Comisar
Maftir Gen 40:20-23 4 Ellen Comisar
Haftarah Amos 2:6-3:8 Martin Presberg

 

12/8/2018 Mikketz Shabbat Hanukkah –

Rosh Hodesh

3 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 43:16-18 3 Marla Allentoff
2 Gen 43:19-25 7 Marla Allentoff
3 Gen 43:26-29 4 Shoshana Germanow
4 Gen 43:30-34 5 Shoshana Germanow
5 Gen 44:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 44:7-17 11 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 28:9-15

(Torah 2)

7 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 7:42-47

(Torah 3)

6 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Lisa Cline

 

12/15/2018 Va’Yiggash
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 46:28-30 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 46:31-34 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 47:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 47:7-10 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 47:11-19 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 47:20-22 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 47:23-27 5 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 47:25-27 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 37:15-28 14 Ellen Comisar

 

12/22/2018 Vayhi
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 49:27-30 4 Dan Glowinsky
2 Gen 49:31-33 3 Sherm Henzel
3 Gen 50:1-6 6 Martin Presberg
4 Gen 50:7-9 3 Alan Entenberg
5 Gen 50:10-14 5 Athene Goldstein
6 Gen 50:15-20 6 Athene Goldstein
7 Gen 50:21-26 6 David Feldman
Maftir Gen 50:23-26 4 David Feldman
Haftarah I Kings 2:1-12 12 David Chazan

 

12/29/2018 Shemot
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 4:18-20 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 4:21-26 7 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 4:27-31 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 5:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 5:6-9 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 5:10-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 5:15-6:1 10 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex  5:22-6:1 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 27:6-28:13, 29:22- Shoshana Germanow

 

1/5/2019 Va’era
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 8:16-23 8 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 8:24-28 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 9:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 9:8-16 9 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 9:17-21 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 9:22-26 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 9:27-35 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 9:33-35 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 28:25-29:21 Ellen Comisar

 

1/12/2019 Bo
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:29-32 4 David Kaufman
2 Ex 12:33-36 4 Bruce Green
3 Ex 12:37-42 6 Ellen Comisar
4 Ex 12:43-51 9 Ellen Comisar
5 Ex 13:1-4 4 David Kaufman
6 Ex 13:5-10 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 13:11-16 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 13:14-16 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Jeremiah 46:13-28 16 Dan Glowinsky

 

1/19/2019 Beshallach Shabbat Shira –

Sisterhood Shabbat

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 14:26-15:21 Shira Presberg
2 Ex 15:22-26 Terry Rosenhouse
3 Ex 15:27-16:10 Marla Allentoff
4 Ex 16:11-27 Marla Allentoff
5 Ex 16:28-36 Rabbi Simeon Kolko
6 Ex 17:1-7 Marla Miller
7 Ex 17:8-16 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 17:14-16 Suruba Weschler
Haftarah Judges 4:4-5:31 Suruba Weschler

 

1/26/2019 Yitro
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 Dan Glowinsky
2 Ex 19:7-9 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 19:10-13 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 19:14-19 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 19:20-20:14 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 20:15-18 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 20:19-23 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 20:19-23 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 6:1-7:6,9:5-6 David Rogachefsky

 

2/2/2019 Mishpatim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 23:20-25 6 Marla Allentoff
2 Ex 23:26-30 5 Marla Allentoff
3 Ex 23:31-33 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 24:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 24:7-11 5 David Feldman
6 Ex 24:12-14 3 David Feldman
7 Ex 24:15-18 4 Dan Glowinsky
Maftir Ex 24:15-18 4 Dan Glowinsky
Haftarah Jeremiah 34:8-22, 33:25-26 17 Shoshana Germanow

 

2/9/2019 Terumah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 26:31:33 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 26:34-37 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 27:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 27:4-8 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 27:9-12 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 27:13-16 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 27:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 27:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Kings 1  5:26-6:13 Dan Glowinsky

 

2/16/2019 Tetzaveh
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 29:19-21 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 29:22-25 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 29:26-30 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 29:31-34 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 29:35-37 3 Dan Glowinsky
6 Ex 29:38-46 9 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 30:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 30:8-10 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 43:10-27 18 Martin Presberg

 

2/23/2019 Ki Tissa
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Marla Allentoff
2 Ex 33:17-23 7 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 34:1-9 9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 34:10-17 8 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 34:18-21 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 34:22-26 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 34:27-35 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 34:33-35 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 1 Kings 18:1-39 39 Abe Glazer

 

3/2/2019 Vayakhel Shabbat Shekalim-

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 35:1-3 3 Marla Allentoff
2 Ex 35:4-10 7 Marla Allentoff
3 Ex 35:11-20 10 Marla Allentoff
4 Ex 35:21-29 9 Rabbi Simeon Kolko
5 Ex 35:30-35 6 Dan Glowinsky
6 Ex 36:1-7 7 Hazzan Randall Levin
7 Ex 36:8-19 12 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 30:11-16 6 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah 2 Kings 12:1-17 17 Ellen Comisar

 

3/9/2019 Pekude
Bar/Bat Mitzvah Nathan Wagner
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 39:22-26 5 Shoshana Germanow
2 Ex 39:27-32 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 39:33-43 11 Ellen Comisar
4 Ex 40:1-8 8 David Rogachefsky
5 Ex 40:9-16 8 David Rogachefsky
6 Ex 40:17-27 11 David Rogachefsky
7 Ex 40:28-38 11 Shoshana Germanow
Maftir Ex 40:34-38 5 Nathan Wagner
Haftarah 1 Kings 7:51-8:21 Nathan Wagner

 

3/16/2019 Vayikra Shabbat Zakhor-

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 4:27-31 5 David Rogachefsky
2 Lev 4:32-35 4 David Rogachefsky
3 Lev 5:1-10 10 David Rogachefsky
4 Lev 5:11-13 3 David Rogachefsky
5 Lev 5:14-16 3 David Rogachefsky
6 Lev 5:17-19 3 David Rogachefsky
7 Lev 5:20-26 7 David Rogachefsky
Maftir Deut 25:17-19 3 David Rogachefsky
Haftarah 1 Samuel 15:2-34 33 David Rogachefsky

 

3/23/2019 Tzav Mens Club Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 8:1-5 5 Dave Rogachefsky
2 Lev 8:6-9 4 Dave Rogachefsky
3 Lev 8:10-13 4 Martin Presberg
4 Lev 8:14-17 4 Martin Presberg
5 Lev 8:18-21 4 Suruba Wechsler
6 Lev 8:22-29 8 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 8:30-36 7 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Lev 8:33-36 4 Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Jeremiah 7:21-8:3,

9:22-23

Jack Scull

 

3/30/2019 Shemini Shabbat Parah-

2 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 11:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 11:9-12 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 11:13-19 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 11:20-28 9 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 11:29-32 4 David Rogachefsky
6 Lev 11:33-38 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 11:39-47 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 19:1-22 33 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 36:16-38 23 Hazzan Martin Leubitz

 

4/6/2019 Tazria Shabbat Hahodesh/

Rosh Hodesh –

3 Torahs

Bar/Bat Mitzvah Danny Zwas
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 12:1-4 4 Danny Zwas
2 Lev 12:5-8 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 13:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 13:6-8 3 Danny Zwas
5 Lev 13:9-17 9 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 13:18-28 11 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 28:9-15

(2nd Torah)

7 Danny Zwas
Maftir Ex 12:1-20

(3rd Torah)

20 Athene Goldstein
Haftarah Ezekiel 45:16-46:18 Danny Zwas

 

4/13/2019 Metsora Shabbat Hagadol
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 14:33-38 6 Dan Glowinsky
2 Lev 14:39-47 9 David Kaufman
3 Lev 14:48-53 6 Hazzan Randall Levin
4 Lev 14:54-15:7 11 Martin Presberg
5 Lev 15:8-15 8 Suruba Wechsler
6 Lev 15:16-28 13 Rabbi Simeon Kolko
7 Lev 15:29-33 5 Lisa Cline
Maftir Lev 15:31-33 3 Lisa Cline
Haftarah Malachi 3:4-24 21 Lisa Cline

 

4/20/2019 Pesach I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:21-24 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 12:25-28 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 12:29-32 4 Ellen Comisar
4 Ex 12:33-36 4 Ellen Comisar
5 Ex 12:37-42 6 Ellen Comisar
6 Ex 12:43-47 5 Ellen Comisar
7 Ex 12:48-51 4 Ellen Comisar
Maftir Num 28:16-25 10 Dave Rogachefsky
Haftarah Joshua 3:5-7, 5:2-6:1, 6:27 Marla Allentoff

 

4/21/2019 Pesach II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 23:4-14 11 Ellen Comisar
3 Lev 23:15-22 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 23:23-32 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 23:33-44 12 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 28:16-25 10 Dave Rogachefsky
Haftarah Kings II 23:1-9, 21-25 14 Allan Dantowitz

 

4/26/2019 Pesach VII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 14:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 14:9-14 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 14:15-25 11 Ellen Comisar
5 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
Maftir Num 28:19-25 7 Dave Rogachefsky
Haftarah Samuel II 22:1-51 51 Rabbi Leonardo Bitran

 

4/27/2019 Pesach VIII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 15:1-18 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 15:19-23 Mike Rosenhouse
4 Deut 16:1-3 Elyssa Steinberg
5 Deut 16:4-8 Elyssa Steinberg
6 Deut 16:9-12 Tammi Steinberg
7 Deut 16:13-17 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:19-25 Dave Rogachefsky
Haftarah Isaiah 10:32-12:6 Abraham Vigoda

 

5/4/2019 Aharei Mot
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 16:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 16:4-6 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 16:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 16:12-17 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 16:18-24 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 16:25-30 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 16:31-34 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 16:31-34 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah 1 Samuel 20:18-42 25 Dave Rogachefsky

 

5/11/2019 Kedoshim
Bar/Bat Mitzvah Sam Josephson
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 19:15-18 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 19:19-22 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 19:23-32 10 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 19:33-37 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 20:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 20:8-22 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Lev 20:23-27 10 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Lev 20:25-27 3 Sam Josephson
Haftarah Amos 9:7-15 9 Sam Josephson

 

5/18/2019 Emor
Bar/Bat Mitzvah Lilly Goldberg
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 23:23-25 3 Marla Allentoff
2 Lev 23:26-32 7 Marla Allentoff
3 Lev 23:33-44 12 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 24:1-4 4 Seth Goldberg
5 Lev 24:5-9 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 24:10-12 3 Howard Goldberg
7 Lev 24:13-23 11 Lilly Goldberg
Maftir Lev 24:21-23 3 Lilly Goldberg
Haftarah Ezekiel 44:15-31 17 Lilly Goldberg

 

5/25/2019 Behar
Bar/Bat Mitzvah Jordan Medved
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:1-3 3 Dan Medved
2 Lev 25:4-7 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 25:8-10 3 Robin Douglass
4 Lev 25:11-13 3 Nancy Gardner
5 Lev 25:14-18 5 Ariel Douglass
6 Lev 25:19-24 7 Jacob Douglass
7 Lev 25:25-28 4 Brenda Ganot
Maftir Lev 25:55-26:2 3 Jordan Medved
Haftarah Jeremiah 32:6-27 22 Jordan Medved

 

6/1/2019 Behukkotai
Bar/Bat Mitzvah Megan Curwin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 27:1-4 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Lev 27:5-8 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Lev 27:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
4 Lev 27:16-21 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Lev 27:22-25 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Lev 27:26-28 3 Shoshana Germanow
7 Lev 27:29-34 6 Shoshana Germanow
Maftir Lev 27:32-34 3 Megan Curwin
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14 Megan Curwin

 

6/8/2019 Bemidbar
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 3:14-20 7 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 3:21-26 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 3:27-39 13 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 3:40-43 4 Amy Ressel
5 Num 3:44-51 8 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 4:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 4:11-20 10 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 4:17-20 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Hosea 2:1-22 22 Shoshana Germanow

 

6/9/2019 Shavuot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 Marla Allentoff
2 Ex  19:7-13 7 Marla Allentoff
3 Ex 19:14-19 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 19:20-20:13 19 Jack Scull
5 Ex 20:14-22 9 Jack Scull
Maftir Num 28:26-31 6 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 1:1-28;3:12 29 Silvana Bacman

 

6/10/2019 Shavuot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 16:4-8 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 16:9-12 4 Ellen Comisar
5 Deut 16:13-17 5 Ellen Comisar
Maftir Num 28:26-31 6 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 David Kaufman

 

6/15/2019 Naso
Bar/Bat Mitzvah Matt Pochtar
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 7:1-11 11 Marla Allentoff
2 Num 7:12-23 12 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 7:24-35 12 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 7:36-47 12 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 7:48-59 12 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 7:60-71 12 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 7:72-89 18 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 7:87-89 3 Matt Pochtar
Haftarah Judges 13:2-25 24 Matt Pochtar

 

6/22/2019 Behaalot’cha
Bar/Bat Mitzvah Molly Spencer
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 10:35-11:9 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 11:10-18 9 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 11:19-22 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 11:23-29 7 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 11:30-35 6 Benjamin Hart
6 Num 12:1-13 13 Hazzan Randall Levin
7 Num 12:14-16 3 Molly Spencer
Maftir Num 12:14-16 3 Molly Spencer
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Molly Spencer

 

6/29/2019 Shelah L’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 15:8-10 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 15:11-16 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 15:17-21 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 15:22-26 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 15:27-31 Hazzan Randall Levin
6 Num 15:32-36 David Feldman
7 Num 15:37-41 David Feldman
Maftir Num 15:37-41 David Feldman
Haftarah Joshua 2:1-24 Dan Glowinsky

 

7/6/2019 Korah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 17:25-18:7 11 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 18:8-10 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 18:11-13 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 18:14-20 7 Marcy Freeman
5 Num 18:21-24 4 Marcy Freeman
6 Num 18:25-29 6 Marcy Freeman
7 Num 18:30-32 3 Marcy Freeman
Maftir Num 18:30-32 3 Marcy Freeman
Haftarah 1 Samuel 11:14-12:22 Lisa Cline

 

7/13/2019 Hukkat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 21:11-13 3 Marla Allentoff
2 Num 21:14-16 3 Marla Allentoff
3 Num 21:17-20 4 Marla Allentoff
4 Num 21:21-25 5 Ellen Comisar
5 Num 21:26-28 3 Ellen Comisar
6 Num 21:29-33 5 Hazzan Randall Levin
7 Num 21:34-22:1 3 Martin Presberg
Maftir Num 21:34-22:1 3 Martin Presberg
Haftarah Judges 11:1-33 33 Martin Presberg

 

 

7/20/2019 Balak
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 23:27-30 4 Dan Glowinsky
2 Num 24:1-9 9 Rabbi Simeon Kolko
3 Num 24:10-13 4 Martin Presberg
4 Num 24:14-19 6 Martin Presberg
5 Num 24:20-25 6 Max Steiner
6 Num 25:1-6 6 Sherman Henzel
7 Num 25:7-9 3 Jack Scull
Maftir Num 25:7-9 3 Jack Scull
Haftarah Micah 5:6-6:8 Jack Scull

 

7/27/2019 Pinchas
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 28:16-25 10 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 28:26-31 6 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 29:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 29:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 29:12-16 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 29:17-28 12 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 29:29-30:1 13 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 29:35-30:1 6 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Jeremiah  1:1-2:3 Abe Vigoda

 

8/3/2019 Mattot-Masey
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 33:50-34:15 22 Rabbi Leonardo Bitran
2 Num 34:16-29 14 Rabbi Leonardo Bitran
3 Num 35:1-8 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Num 35:9-15 7 Rabbi Leonardo Bitran
5 Num 35:16-29 14 Rabbi Leonardo Bitran
6 Num 35:30-34 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Num 36:1-13 13 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 36:10-13 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Jeremiah 2:4-28, 3:4 26 Dave Rogachefsky

 

8/10/2019 Devarim Shabbat Chazon
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Duet 2:31-34 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Duet 2:35-37 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Duet 3:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
4 Duet 3:4-7 4 Rabbi Leonardo Bitran
5 Duet 3:8-11 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Duet 3:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Duet 3:15-22 8 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Duet 3:20-22 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 1:1-27 27 Hazzan Randall Levin

 

 

8/17/2019 Vaethanan Shabbat Nachamu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 5:1-18 18 Rabbi Simeon Kolko
2 Deut 5:19-24 6 Rabbi Simeon Kolko
3 Deut 5:25-6:3 9 Hazzan Randall Levin
4 Deut 6:4-9 6 Jonathan Allentoff
5 Deut 6:10-19 10 Jonathan Allentoff
6 Deut 6:20-25 6 Maria Jacobson
7 Deut 7:1-11 11 Marla Allentoff
Maftir Deut 7:9-11 3 Marla Allentoff
Haftarah Isaiah 40:1-26 26 Marla Allentoff

 

8/24/2019 Ekev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 10:12-15 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 10:16-22 7 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 11:1-9 9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 11:10-12 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 11:13-15 3 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 11:16-21 6 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 11:22-25 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 11:22-25 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 49:14-51:3 15 Shoshana Germanow

 

8/31/2019 Re’eh Rosh Hodesh – 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah Max Zinkin
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:1-6 6 Ed Zinkin
2 Deut 15:7-11 5 Joyce Zinkin
3 Deut 15:12-18 7 Max Zinkin
4 Deut 15:19-23 5 Tami Zinkin
5 Deut 16:1-8 8 Adam Zinkin
6 Deut 16:9-12 4 Max Zinkin
7 Deut 16:13-17 5 Max Zinkin
Maftir Num 28:9-15 7 Noah Zinkin
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Max Zinkin

 

9/7/2017 Shoftim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 19:14-21 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 20:1-4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 20:5-9 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 20:10-14 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 20:15-20 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 21:1-6 David Feldman
7 Deut 21:7-9 David Feldman
Maftir Deut 21:7-9 David Feldman
Haftarah Isaiah 51:12-52:12 Ellen Comisar

 

9/14/2019 Ki Tetse
Bar/Bat Mitzvah Elijah Yaar
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 24:14-16 3 Ron Yaar
2 Deut 24:17-19 3 Ron Yaar
3 Deut 24:20-22 3 Ron Yaar
4 Deut 25:1-4 4 Ron Yaar
5 Deut 25:5-10 6 Elijah Yaar
6 Deut 25:11-16 6 Elijah Yaar
7 Deut 25:17-19 3 Elijah Yaar
Maftir Deut 25:17-19 3 Elijah Yaar
Haftarah Isaiah 54:1-10 + 54:11-55:5 Elijah Yaar

 

9/21/2019 Ki Tavo
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 27:11-28:3 19 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 28:4-6 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 28:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 28:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 28:15-69 55 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 29:1-5 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 29:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 29:6-8 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 60:1-22 22 Marla Allentoff

 

9/28/2019 Nitsavim
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 29:9-11 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Deut 29:12-14 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Deut 29:15-28 14 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 30:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 30:7-10 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 30:11-14 4 Amy Ressel
7 Deut 30:15-20 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 30:18-20 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 61:10-63:9 Ellen Comisar

 

10/5/2019 Vayelekh Shabbat Shuvah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 31:1-3 3 Dave Rogachefsky
2 Deut 31:4-6 3 Dave Rogachefsky
3 Deut 31:7-9 3 Dave Rogachefsky
4 Deut 31:10-13 4 Dave Rogachefsky
5 Deut 31:14-19 6 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 31:20-24 5 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 31:25-30 6 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 31:28-30 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27; Micah 7:18-20 25 Dan Glowinsky

 

10/12/2019 Ha’azinu
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 32:1-6 6 Maria Jacobson
2 Deut 32:7-12 6 Maria Jacobson
3 Deut 32:13-18 6 Rabbi Leonardo Bitran
4 Deut 32:19-28 10 Rabbi Leonardo Bitran
5 Deut 32:29-39 11 Rabbi Leonardo Bitran
6 Deut 32:40-43 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Deut 32:44-52 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Deut 32:48-52 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Samuel 22:1-51 51 Shoshana Germanow

 

10/14/2019 Sukkot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Open
2 Lev 23:4-14 11 Ellen Comisar
3 Lev 23:15-22 8 Open
4 Lev 23:23-32 10 Open
5 Lev 23:33-44 12 Open
Maftir Num 29:12-16 5 Dave Rogachefsky
Haftarah Zechariah 14:1-21 21 Lisa Cline

 

10/15/2019 Sukkot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Open
2 Lev 23:4-14 11 Ellen Comisar
3 Lev 23:15-22 8 Open
4 Lev 23:23-32 10 Open
5 Lev 23:33-44 12 Open
Maftir Num 29:12-16 15 Dave Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:2-21 20 Silvana Bacman

 

10/19/2019 Hol Hamoed Sukkot 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 33:17-19 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 33:20-23 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 34:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 34:4-10 7 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 34:11-17 7 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 34:18-26 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Num 29:26-31 6 Dave Rogachefsky
Haftarah Ezekiel 38:18-39:16 Hazzan Randall Levin

 

10/21/2019 Shemini Atzeret 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Open
2 Deut 15:1-18 18 Open
3 Deut 15:19-16:3 8 Ellen Comisar
4 Deut 16:4-8 5 Open
5 Deut 16:9-17 9 Tammi Steinberg
Maftir Num 29:35-30:1 6 Dave Rogachefsky
Haftarah I Kings 8:54-66 13 Dave Rogachefsky

 

10/22/2019 Simchat Torah 3 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 33:1-7 7 Lisa Cline
2 Deut 33:8-12 5 Lisa Cline
3 Deut 33:13-17 5 Open
4 Deut 33:18-21 4 Open
5 Deut 33:22-26 5 Open
6 Deut 33:27-34:12 15 Ellen Comisar
7 Gen 1:1-2:3 34 Open
Maftir Num 29:35-30:1 6 Dave Rogachefsky
Haftarah Joshua 1:1-18 18 Hazzan Martin Leubitz

 

10/26/2019 Bereshit
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 1:1-5 5 Rabbi Simeon Kolko
2 Gen 1:6-8 3 Rabbi Simeon Kolko
3 Gen 1:9-13 5 Rabbi Simeon Kolko
4 Gen 1:14-19 6 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 1:20-23 4 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 1:24-31 8 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 2:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 6:5-8 4 Hazzan Randall Levin
Haftarah Isaiah 42:5-43:10 Jack Scull

 

11/2/2019 Noah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 6:9-16 8 Marla Allentoff
2 Gen 6:17-19 3 Max Steiner
3 Gen 6:20-22 3 David Kaufman
4 Gen 7:1-9 9 Dave Rogachefsky
5 Gen 7:10-16 7 Dave Rogachefsky
6 Gen 7:17-24 8 Ron Yaar
7 Gen 8:1-14 14 Hazzan Randall Levin
Maftir Gen 11:29-32 4 Abe Glazer
Haftarah Isaiah 54:1-55:5 Deborah Zeger

 

11/9/2019 Lech-Lecha
Bar/Bat Mitzvah Talia Spindelman
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 12:1-3 3 Marla Allentoff
2 Gen 12:4-9 6 Evan Spindelman
3 Gen 12:10-13 4 Talia Spindelman
4 Gen 12:14-20 7 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 13:1-4 4 Shoshana Germanow
6 Gen 13:5-11 7 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 13:12-18 7 Hazzan Randall Levin
Maftir Gen 17:24-27 4 Talia Spindelman
Haftarah Isaiah 40:27-41:16 Talia Spindelman

 

11/16/2019 Vayera
Bar/Bat Mitzvah Ella Manelis
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 18:1-5 5 Ella Manelis
2 Gen 18:6-8 3 Ella Manelis
3 Gen 18:9-14 6 Ella Manelis
4 Gen 18:15-21 7 Rabbi Simeon Kolko
5 Gen 18:22-26 5 Ellen Comisar
6 Gen 18:27-30 4 Hazzan Randall Levin
7 Gen 18:31-33 3 Joshua Manelis
Maftir Gen 22:20-24 5 Ella Manelis
Haftarah II Kings 4:1-37 37 Ella Manelis

 

11/23/2019 Haye Sarah
Bar/Bat Mitzvah Ryan Hurwitz
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 23:1-4 4 Ryan Hurwitz
2 Gen 23:5-7 3 Ryan Hurwitz
3 Gen 23:8-12 5 Athene Goldstein
4 Gen 23:13-16 4 Ryan Hurwitz
5 Gen 23:17-20 4 Hazzan Randall Levin
6 Gen 24:1-4 4 Robert Gelb
7 Gen 24:5-9 5 Jayme Hurwitz
Maftir Gen 25:16-18 3 Ryan Hurwitz
Haftarah I Kings 1:1-31 31 Ryan Hurwitz

 

11/30/2019 Toldot
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 25:19-22 Shoshana Germanow
2 Gen 25:23-26 Shoshana Germanow
3 Gen 25:27-34 Rabbi Leonardo Bitran
4 Gen 26:1-5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 26:6-12 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 26:13-16 Rabbi Leonardo Bitran
7 Gen 26:17-22 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 28:7-9 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Malachi 1:1-2:7 Shoshana Germanow

 

12/7/2019 Va’Yetzei
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 28:10-12 Marla Allentoff
2 Gen 28:13-17 Marla Allentoff
3 Gen 28:18-22 Hazzan Randall Levin
4 Gen 29:1-8 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 29:9-17 Ellen Comisar
6 Gen 29:18-33 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 29:34-30:13 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Gen 32:1-32:3 Lisa Cline
Haftarah Hosea 12:13-14:10 Lisa Cline

 

12/14/2019 Va’Yishlah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 32:4-6 3 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 32:7-9 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 32:10-13 4 Dan Glowinsky
4 Gen 32:14-22 9 Martin Presberg
5 Gen 32:23-30 8 Ellen Comisar
6 Gen 32:31-33:5 8 Hazzan Randall Levin
7 Gen 33:6-20 15 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Gen 36:40-43 4 Abe Glazer
Haftarah Ovadiah 1:1-21 21 Abe Glazer

 

12/21/2019 Va’Yeishev
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 37:1-3 3 David Feldman
2 Gen 37:4-7 4 David Feldman
3 Gen 37:8-11 4 Marla Allentoff
4 Gen 37:12-17 6 Rabbi Leonardo Bitran
5 Gen 37:18-22 5 Rabbi Leonardo Bitran
6 Gen 37:23-28 6 Rabbi Simeon Kolko
7 Gen 37:29-36 8 Martin Presberg
Maftir Gen 40:20-23 4 Ellen Comisar
Haftarah Amos 2:6-3:8 Michael Rosenhouse

 

12/28/2019 Mikketz Shabbat Hanukkah-

Rosh Hodesh

3 Torahs

Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 41:1-4 Dave Rogachefsky
2 Gen 41:5-7 Dave Rogachefsky
3 Gen 41:8-14 Dave Rogachefsky
4 Gen 41:15-24 Hazzan Randall Levin
5 Gen 41:25-38 Rabbi Simeon Kolko
6 Gen 41:39-52 Rabbi Simeon Kolko
7-2nd Torah Num 28:9-15 Dave Rogachefsky
Maftir-3rd Torah Num: 7:42-47 Dave Rogachefsky
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 David Kaufman

 

1/4/2020 Va’Yiggash
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 44:18-20 3 Ron Yaar
2 Gen 44:21-24 4 Ron Yaar
3 Gen 44:25-30 6 Ron Yaar
4 Gen 44:31-34 4 Ron Yaar
5 Gen 45:1-7 7 Ron Yaar
6 Gen 45:8-18 11 Ron Yaar
7 Gen 45:19-27 9 Elijah Yaar
Maftir Gen 47:25-27 4 Elijah Yaar
Haftarah Ezekiel 37:15-28 14 Ellen Comisar

 

1/11/2020 Vayhi
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Gen 47:28-31 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Gen 48:1-3 3 Rabbi Leonardo Bitran
3 Gen 48:4-9 6 Hazzan Randall Levin
4 Gen 48:10-13 4 Max Steiner
5 Gen 48:14-16 3 Marla Allentoff
6 Gen 48:17-19 3 Abe Glazer
7 Gen 48:20-22 3 Dan Glowinsky
Maftir Gen 50:23-26 4 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah I Kings 2:1-12 12 David Chazan

 

1/18/2020 Shemot
Bar/Bat Mitzvah Seth Stein
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 1:1-7 7 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 1:8-12 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 1:13-17 5 Seth Stein
4 Ex 1:18-22 5 Ellen Comisar
5 Ex 2:1-10 10 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 2:11-15 5 Martin Presberg
7 Ex 2:16-25 10 Hazzan Randall Levin
Maftir Ex 5:22-6:1 3 Seth Stein
Haftarah Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 Seth Stein

 

1/25/2020 Va’era
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 6:2-5 4 Dave Rogachefsky
2 Ex 6:6-9 4 Dave Rogachefsky
3 Ex 6:10-13 4 Dave Rogachefsky
4 Ex 6:14-19 6 Jack Scull
5 Ex 6:20-25 6 Maria Jacobson
6 Ex 6:26-28 3 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 6:29-7:7 9 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 9:33-35 3 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Ezekiel 28:25-29:21 Dave Rogachefsky

 

2/1/2020 Bo Sisterhood Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 10:1-3 3 Terri Rosenhouse
2 Ex 10:4-6 3 Marla Allentoff
3 Ex 10:7-11 5  Shoshana Germanow
4 Ex 10:12-15 4  Shoshana Germanow
5 Ex 10:16-23 8  Marla Miller
6 Ex 10:24-29 6 Ellen Comisar
7 Ex 11:1-3 3 Rabbi Simeon Kolko
Maftir Ex 13:14-16 3
Rabbi Simeon Kolko
Haftarah Jeremiah 46:13-28 16 Suruba Wechsler

 

2/8/2020 Beshallach Shabbat Shira
Bar/Bat Mitzvah Raizel Glazer
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Abe Glazer
2 Ex 14:1-4 4 Jerome Glazer
3 Ex 14:5-8 4 Raizel Glazer
4 Ex 14:9-14 6 Raizel Glazer
5 Ex 14:15-20 6 Sam Glazer
6 Ex 14:21-25 5 Sarina Sigel
7 Ex 14:26-15:26 32 Raizel Glazer
Maftir Ex 17:14-16 3 Raizel Glazer
Haftarah Judges 4:4-5:31 Raizel Glazer

 

2/15/2020 Yitro
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 18:1-4 4 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 18:5-8 4 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 18:9-12 4 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 18:13-16 4 David Feldman
5 Ex 18:17-19 3 David Feldman
6 Ex 18:20-23 4 David Feldman
7 Ex 18:24-27 4 David Feldman
Hosafa Ex 20:1-14 14 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 20:19-23 5 Rabbi Leonardo Bitran
Haftarah Isaiah 6:1-7:6,9:5-6 Rabbi Leonardo Bitran

 

2/22/2020 Mishpatim Shabbat Shekalim-        2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 21:1-6 6 Rabbi Leonardo Bitran
2 Ex 21:7-11 5 Rabbi Leonardo Bitran
3 Ex 21:12-19 8 Rabbi Leonardo Bitran
4 Ex 21:20-27 8 Ellen Comisar
5 Ex 21:28-32 5 Ellen Comisar
6 Ex 21:33-36 4 Rabbi Leonardo Bitran
7 Ex 21:37-22:3 4 Rabbi Leonardo Bitran
Maftir Ex 30:11-16 6 Shoshana Germanow
Haftarah 2 Kings 12:1-17 17 Shoshana Germanow

 

2/29/2020 Terumah
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 25:1-5 5 Abe Glazer
2 Ex 25:6-9 4 Dan Glowinsky
3 Ex 25:10-16 7 Marla Allentoff
4 Ex 25:17-22 6 Jack Scull
5 Ex 25:23-30 8 Jack Scull
6 Ex 25:31-33 3 Jack Scull
7 Ex 25:34-40 7 Jack Scull
Maftir Ex 27:17-19 3 Martin Presberg
Haftarah Kings 1 5:26-6:13 Martin Presberg

 

3/7/2020 Tetzaveh Shabbat Zahor- 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah Emerson Pearlberg
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 27:20-28:5 7 Emerson Pearlberg
2 Ex 28:6-9 3 Craig Pearlberg
3 Ex 28:10-12 3 Emerson Pearlberg
4 Ex 28:13-17 5 Rabbi Leonardo Bitran
5 Ex 28:18-21 4 Rabbi Leonardo Bitran
6 Ex 28:22-25 4 Susan Pearlberg
7 Ex 28:26-30 5 Hazzan Randall Levin
Maftir Deut 25:17-19 3 Emerson Pearlberg
Haftarah 1 Samuel 15:2-34 33 Emerson Pearlberg

 

3/14/2020 Ki Tissa Shabbat Parah-       2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 30:11-13 3 USY
2 Ex 30:14-16 3 USY
3 Ex 30:17-21 5 USY
4 Ex 30:22-33 12 USY
5 Ex 30:34-38 5 USY
6 Ex 31:1-11 11 USY
7 Ex 31:12-17 6 USY
Maftir Num 19:1-22 22 USY
Haftarah Ezekiel 36:16-38 23 USY

 

3/21/2020 Vayakhel-Pekudey Shabbat HaHodesh-  2 Torahs Mens Club Shabbat
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 35:1-10 10 David Feldman
2 Ex 35:11-20 10 David Kaufman
3 Ex 35:21-29 9 Sherman Henzel
4 Ex 35:30-36:7 13 Martin Presberg
5 Ex 36:8-19 12 Open
6 Ex 36:20-38 19 Open
7 Ex 37:1-6 6 Alan Entenberg
Maftir Ex 12:1-20 20 Open
Haftarah Ezekiel 45:16-46:18 Open

 

3/28/2020 Va-Yikra
Bar/Bat Mitzvah Josh Meyerowitz-Shipper
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 1:1-4 4 Open
2 Lev 1:5-9 5 Open
3 Lev 1:10-13 4 Open
4 Lev 1:14-17 4 Open
5 Lev 2:1-6 6 Open
6 Lev 2:7-13 7 Open
7 Lev 2:14-16 3 Open
Maftir Lev 5:24-26 3 Josh Meyerowitz-Shipper
Haftarah Isaiah 43:21-44:23 Josh Meyerowitz-Shipper

 

4/4/2020 Tzav Shabbat Hagadol
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 6:1-3 3 Open
2 Lev 6:4-6 3 Open
3 Lev 6:7-11 5 Open
4 Lev 6:12-16 5 Open
5 Lev 6:17-23 7 Open
6 Lev 7:1-6 6 Open
7 Lev 7:7-10 4 Open
Maftir Lev 8:33-36 4 Open
Haftarah Malachi 3:4-24 21 Marla Allentoff

 

4/9/2020 Pesach I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 12:21-24 4 Open
2 Ex 12:25-28 4 Open
3 Ex 12:29-36 8 Open
4 Ex 12:37-42 6 Open
5 Ex 12:43-51 9 Open
Maftir Num 28:16-25 10 Open
Haftarah Joshua 3:5-7,5:2-6:1, 6:27 Open

 

4/10/20 Pesach II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:26-23:3 11 Open
2 Lev 23:4-14 11 Open
3 Lev 23:15-22 8 Open
4 Lev 23:23-32 10 Open
5 Lev 23:33-44 12 Open
Maftir Num 28:16-25 10 Open
Haftarah Kings II 23:1-9,21-25 14 Open

 

4/11/2020 Hol Hamo’ed Pesach 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 33:12-16 5 Open
2 Ex 33:17-19 3 Open
3 Ex 33:20-23 4 Open
4 Ex 34:1-3 3 Open
5 Ex 34:4-10 7 Open
6 Ex 34-11-17 7 Open
7 Ex 34:18-26 9 Open
Maftir Num 28:19-25 6 Open
Haftarah Ezekiel 37:1-14 14 Open

 

 

4/15/2020 Pesach VII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-22 6 Open
2 Ex 14:1-8 8 Open
3 Ex 14:9-14 6 Open
4 Ex 14:15-25 11 Open
5 Ex 14:26-15:26 32 Shira Presberg
Maftir Num 28:19-25 7 Open
Haftarah Samuel II 22:1-51 51 Open

 

4/16/2020 Pesach VIII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
2 Deut 16:1-3 3 Open
3 Deut 16:4-8 5 Open
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:19-25 7 Open
Haftarah Isaiah 10:32-12:6 Open

 

4/18/20 Shemini  
Bar/Bat Mitzvah Vivian Marcus
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 9:1-6 6 Open
2 Lev 9:7-10 4 Open
3 Lev 9:11-16 6 Open
4 Lev 9:17-23 7 Open
5 Lev 9:24-10:3 4 Open
6 Lev 10:4-7 4 Open
7 Lev 10:8-11 4 Open
Maftir Lev 11:45-47 3 Vivian Marcus
Haftarah 2 Samuel 6:1-7:17 Vivian Marcus

  

4/25/20 Tazria- Metsora Rosh Hodesh-            2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah Emma Fogel
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 12:1-4 4 Open
2 Lev 12:5-8 4 Open
3 Lev 13:1-5 5 Open
4 Lev 13:6-17 12 Open
5 Lev 13:18-23 6 Open
6 Lev 13:24-28 5 Open
7 Lev 13:29-39 11 Open
Maftir Num 28:9-15 7 Emma Fogel
Haftarah Isaiah 66:1-24 24 Emma Fogel

  

5/2/20 Aharei Mot- Kedoshim  
Bar/Bat Mitzvah Sophie Miller
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 16:1-6 6 Open
2 Lev 16:7-11 5 Open
3 Lev 16:12-17 6 Open
4 Lev 16:18-24 7 Open
5 Lev 16:25-30 6 Open
6 Lev 16:31-34 4 Open
7 Lev 17:1-7 7 Open
Maftir Lev 20:25-27 3 Sophie MIller
Haftarah Amos 9:7-15 9 Sophie MIller

  

5/9/20 Emor
Bar/Bat Mitzvah Zach Levitan
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 21:1-6 6 Open
2 Lev 21:7-12 6 Open
3 Lev 21:13-15 3 Open
4 Lev 21:16-24 9 Open
5 Lev 22:1-9 9 Open
6 Lev 22:10-12 3 Open
7 Lev 22:13-16 4 Open
Maftir Lev 24:21-23 3 Zach Levitan
Haftarah Ezekiel 44:15-31 17 Zach Levitan

 

5/16/20 Behar-Behukkotai
Bar/Bat Mitzvah Vivienne Biedenkopf
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:1-3 3 Reserved
2 Lev 25:4-7 4 Reserved
3 Lev 25:8-13 6 Reserved
4 Lev 25:14-18 5 Reserved
5 Lev 25:19-24 7 Reserved
6 Lev 25:25-28 4 Reserved
7 Lev 25:29-38 10 Reserved
Maftir Lev 27:32-34 3 Vivienne Biedenkopf
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14 Vivienne Biedenkopf

 

5/23/20 Bemidbar   Mahar Hodesh
Bar/Bat Mitzvah Nicholas Gray
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 1:1-4 4 Open
2 Num 1:5-16 12 Open
3 Num 1:17-19 3 Open
4 Num 1:20-27 8 Open
5 Num 1:28-35 8 Open
6 Num 1:36-43 8 Open
7 Num 1:44-54 11 Open
Maftir Num 4:17-20 4 Nicholas Gray
Haftarah 1 Samuel 20:18-42 25 Nicholas Gray

 

5/29/20 Shavuot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 Open
2 Ex 19:7-13 7 Open
3 Ex 19:14-19 6 Open
4 Ex 19:20-20:13 19 Open
5 Ex 20:14-22 9 Open
Maftir Num 28:26-31 6 Open
Haftarah Ezekiel 1:1-28;3:12 29 Open

 

5/30/20 Shavuot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 14:22-29 8 Open
2 Deut 15:1-18 18 open
3 Deut 15:19-23 5 Michael Rosenhouse
4 Deut 16:1-3 3 Open
5 Deut 16:4-8 5 Open
6 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
7 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
Maftir Num 28:26-31 6 Open
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 Open

  

6/6/20 Naso
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 4:21-24 4 Open
2 Num 4:25-28 4 Open
3 Num 4:29-33 5 Open
4 Num 4:34-37 4 Open
5 Num 4:38-49 12 Open
6 Num 5:1-4 4 Open
7 Num 5:5-10 6 Open
Maftir Num 7:87-89 3 Open
Haftarah Judges 13:2-25 24 Open

 

6/13/20 Behaalot’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 8:1-4 4 Open
2 Num 8:5-9 5 Open
3 Num 8:10-14 5 Open
4 Num 8:15-22 8 Open
5 Num 8:23-26 4 Open
6 Num 9:1-8 8 Open
7 Num 9:9-14 6 Open
Maftir Num 12:14-16 3 Open
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Marla Allentoff

 

6/20/20 Shelah L’cha
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 13:1-3 3 Open
2 Num 13:4-16 13 Open
3 Num 13:17-20 4 Open
4 Num 13:21-24 4 Open
5 Num 13:25-30 6 Open
6 Num 13:31-33 3 Open
7 Num 14:1-7 7 Open
Maftir Num 15:37-41 5 Open
Haftarah Joshua 2:1-24 24 Open

 

6/27/20 Korah  
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 16:1-3 3 Open
2 Num 16:4-7 4 Open
3 Num 16:8-13 6 Open
4 Num 16:14-19 6 Open
5 Num 16:20-35 16 Open
6 Num 17:1-8 8 Open
7 Num 17:9-15 7 Open
Maftir Num 18:30-32 3 Open
Haftarah 1 Samuel  11:14-12:22 Open

 

7/4/20 Hukkat-Balak  
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 19:1-9 9 Open
2 Num 19:10-17 8 Open
3 Num 19:18-20:6 11 Open
4 Num 20:7-13 7 Open
5 Num 20:14-21 8 Open
6 Num 20:22-21:9 17 Open
7 Num 21:10-20 11 Open
Maftir Num 25:7-9 3 Open
Haftarah Micah 5:6-6:8 Open

 

 

4/3/21 Pesach VII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 13:17-19 3 Open
2 Ex 13:20-22 3 Open
3 Ex 14:1-3 3 Open
4 Ex 14:4-8 5 Open
5 Ex 14:9-14 6 Open
6 Ex 14:15-25 11 Open
7 Ex 14:26-15:26 32 Open
       
       
       
Maftir Num 28:19-25 7 Open
Haftarah Samuel II 22:1-51 51 Open

 

 

4/4/21 Pesach VIII 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Open
2 Deut 16:1-3 3 Open
3 Deut 16:4-8 5 Open
4 Deut 16:9-12 4 Open
5 Deut 16:13-17 5 Open
       
       
       
       
       
Maftir Num 28:19-25 7 Open
Haftarah Isaiah 10:32-12:6 Open

 

 

 

4/10/21 Shemini
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 10:12-15 4 Open
2 Lev 10:16-20 5 Open
3 Lev 11:1-8 8 Open
4 Lev 11:9-12 4 Open
5 Lev 11:13-19 7 Open
6 Lev 11:20-28 9 Open
7 Lev 11:29-32 4 Open
       
       
       
Maftir Lev 11:45-47 3 Open
Haftarah 2 Samuel 6:1-7:17 Open

 

 

4/17/21 Tazria- Metsora
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 13:40-46 7 Open
2 Lev 13:47-54 8 Open
3 Lev 13:55-59 5 Open
4 Lev 14:1-5 5 Open
5 Lev 14:6-12 7 Open
6 Lev 14:13-20 8 Open
7 Lev 14:21-32 12 Open
       
       
       
Maftir Lev 15:31-33 3 Open
Haftarah 2 Kings 7:3-20 Open

 

 

 

4/24/21 Aharei Mot- Kedoshim
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 17:8-12 5 Open
2 Lev 17:13-16 4 Open
3 Lev 18:1-5 5 Open
4 Lev 18:6-21 16 Open
5 Lev 18:22-30 8 Open
6 Lev 19:1-4 4 Open
7 Lev 19:5-14 10 Open
   
   
   
Maftir Lev 20:25-27 3 Open
Haftarah Amos 9:7-15 Open

 

 

 

 

5/1/21 Emor
Bar/Bat Mitzvah none
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 22:17-20 4 Open
2 Lev 22:21-25 5 Open
3 Lev 22:26-33 8 Open
4 Lev 23:1-3 3 Open
5 Lev 23:4-8 5 Open
6 Lev 23:9-14 6 Open
7 Lev 23:15-22 8 Open
       
       
       
Maftir Lev 24:21-23 3 Open
Haftarah Ezekiel 44:15-31 Open

 

 

5/8/21 Behar-Behukkotav
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Lev 25:39-43 5 Open
2 Lev 25:44-46 3 Open
3 Lev 25:47-54 8 Open
4 Lev 25:55-26:2 3 Open
5 Lev 26:3-5 3 Open
6 Lev 26:6-9 4 Open
7 Lev 26:10-46 37 Open
       
       
       
Maftir Lev 27:32-34 3 Open
Haftarah Jeremiah 16:19-17:14 Open

 

 

 

 

5/15/21 Bemidbar
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 2:1-9 9 Open
2 Num 2:10-16 7 Open
3 Num 2:17-24 8 Open
4 Num 2:25-31 7 Open
5 Num 2:32-34 3 Open
6 Num 3:1-4 4 Open
7 Num 3:5-13 9 Open
       
       
       
Maftir Num 4:17-20 4 Open
Haftarah Hosea 2:1-22 Open

 

 

5/17/21 Shavuot I 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Ex 19:1-6 6 Open
2 Ex  19:7-13 7 Open
3 Ex 19:14-19 6 Open
4 Ex 19:20-20:13 19 Open
5 Ex 20:14-22 9 Open
     
     
     
Maftir Num 28:26-31 6 Open
Haftarah Ezekiel 1:1-28;3:12 Open

 

 

5/18/21 Shavuot II 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Deut 15:19-23 5 Open
2 Deut 16:1-3 3 Open
3 Deut 16:4-8 5 Open
4 Deut 16:9-12 4 Tammi Steinberg
5 Deut 16:13-17 5 Tammi Steinberg
 
 
       
       
       
Maftir Num 28:26-31 6 Open
Haftarah Habakkuk 3:1-19 19 Open

 

 

5/22/21 Naso
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 5:11-15 5 Open
2 Num 5:16-26 11 Open
3 Num 5:27-6:4 9 Open
4 Num 6:5-8 4 Open
5 Num 6:9-15 7 Open
6 Num 6:16-21 6 Open
7 Num 6:22-27 6 Open
       
       
       
Maftir Num 7:87-89 3 Open
Haftarah Judges 13:2-25 Open

 

 

5/29/21 Behaalot’cha
Bar/Bat Mitzvah  
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 9:15-18 4 Open
2 Num 9:19-23 5 Open
3 Num 10:1-7 7 Open
4 Num 10:8-10 3 Open
5 Num 10:11-20 10 Open
6 Num 10:21-28 8 Open
7 Num 11:29-34 6 Open
       
       
       
Maftir Num 12:14-16 3 Open
Haftarah Zechariah 2:14-4:7 Open

 

 

6/5/21 Shelah L’cha
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 14:8-10 3 Open
2 Num 14:11-20 10 Open
3 Num 14:21-25 5 Open
4 Num 14:26-38 13 Open
5 Num 14:39-42 4 Open
6 Num 14:43-15:3 6 Open
7 Num 15:4-7 4 Open
       
       
       
Maftir Num 15:37-41 5 Open
Haftarah Joshua 2:1-24 Open

 

 

6/12/21 Korah
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 16:20-27 8 Open
2 Num 16:28-35 8 Open
3 Num 17:1-5 5 Open
4 Num 17:6-8 3 Open
5 Num 17:9-15 7 Open
6 Num 17:16-20 5 Open
7 Num 17:21-24 4 Open
       
       
       
Maftir Num 18:30-32 3 Open
Haftarah 1 Samuel 11:14-12:22 Open

 

 

6/19/21 Hukkat
Bar/Bat Mitzvah
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 19:1-6 6 Open
2 Num 19:7-9 3 Open
3 Num 19:10-17 8 Open
4 Num 19:18-22 5 Open
5 Num 20:1-6 6 Open
6 Num 20:7-13 7 Open
7 Num 20:14-21 8 Open
       
       
       
Maftir Num 21:34-22:1 3 Open
Haftarah Judges 11:1-33 Open

 

 

6/26/21 Balak
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 22:2-4 3 Open
2 Num 22:5-7 3 Open
3 Num 22:8-12 5 Open
4 Num 22:13-20 8 Open
5 Num 22:21-27 7 Open
6 Num 22:28-30 3 Open
7 Num 22:31-38 8 Open
       
       
       
Maftir Num 25:7-9 3 Open
Haftarah Micah 5:6-6:8 Open

 

 

7/3/21 Pinchas
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 26:52-56 5 Geulah & Ron
Von Perlestein
2 Num 26:57-62 6 Open
3 Num 26:63-27:5 6 Harvey Erdle & Brenda Moss
4 Num 27:6-14 9 Open
5 Num 27:15-23 9 Open
6 Num 28:1-10 10 Open
7 Num 28:11-15 5 Ester Tobachnik
       
       
       
Maftir Num 29:35-30:1 6 Abraham Vigoda
Haftarah Jeremiah  1:1-2:3 Abraham Vigoda

 

 

7/10/21 Mattot-Masey Rosh Hodesh- 2 Torahs
Bar/Bat Mitzvah None
Aliyah Verses Pesukim Reader
1 Num 32:1-4 4 Open
2 Num 32:5-19 15 Open
3 Num 32:20-27 8 Heather Hedges
4 Num 32:28-42 15 Open
5 Num 33:1-6 6 Zipporah Kleinberg
6 Num 33:7-36 29 Open
7 Num 33:37-49 13 Open
       
       
       
Maftir Num 28:9-15 3 Marla Allentoff
Haftarah Jeremiah 2:4-28, 3:4 Marla Allentoff